OPŠTI USLOVI I ODREDBE

Ove odredbe i uslovi se primjenjuju na vaše korištenje web stranice www.closecircle.com i aplikacije. Crisis24 Limited (“Crisis24”) su vlasnici te održavaju web stranicu i aplikaciju. Molimo vas da pažljivo pročitate Odredbe i uslove, zajedno sa Pravilima o zaštiti privatnosti. Tako što koristite web stranicu i aplikaciju, vi pristajete na Odredbe i uslove. Ako ne pristanete na Odredbe i uslove, morate odmah prestati koristiti web stranicu i aplikaciju.

Infomacije isključivo

Web stranica i aplikacija se koriste isključivo za informacije i prikazane informacije služe samo kao smjernice te ne mogu činiti ni jedan dio ugovora te se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja. Crisis24 su koristili razumne korake kako bi kreirali sadržaj stranice i aplikacije, ali ne garantuju tačnost, potpunost i podudaranje podataka, niti da stranica i aplikacija krše prava bilo koje treće strane.

Odgovornost

Crisis24 ne prihvata odgovornost za bilo kakve greške, propuste ili za bilo koje direktne, indirektne, posljedične ili kumulativne gubitke, štete ili tvrdnje koje proističu iz ili su u vezi sa korištenjem, dostupnosti ili nemogućnosti korištenja web stranice ili aplikacije niti za bilo koje greške, pogrešno tumačenje, korištenje ili propuste. Crisis24 ne prihvata obavezu održavanja uslijed vašeg nemara. Vi ste odgovorni kako ćete i za šta koristiti podatke na web stranici i aplikaciji. Crisis24 ne preuzima odgovornost ili obavezu za te ne garantuje da će funkcije sadržane na web stranici i aplikaciji raditi bez greške, bez prekida i da vas pristup stranici i aplikaciji neće izložiti virusu ili drugim štetnim elementima.

Vi se slažete da pristupate i preuzimate materijal putem Crisis24 web stranice ili aplikacije  na svoj rizik i da ćete u potpunosti biti odgovorni za bilo kakvu nastalu štetu na vašem kompjuterskom sistemu, software-u i/ili za gubitak podataka, čak i ako vas je Crisis24 savjetovao da bi do štete moglo doći.

Prava intelektualnog vlasništva

Svi zaštitni znakovi, logotipi i uređaji na web stranici i aplikaciji, bilo da su registrovani ili ne, su u vlasništvu Crisis24 i njihovih nosioca licence (osim ako nije izričito navedeno). Crisis24 i nosioci licence, sa svim pridržanim pravima, imaju autorska prava na izgled, sadržaj i uređenje web stranice i aplikacije, osim ako nije izričito navedeno. 

Crisis24 (i njihovi nosioci licence) su i ostaju vlasnici sadržaja web stranice i aplikacije. Vama je dozvoljeno da preuzmete i isprintate sadržaj sa web stranice i aplikacije samo za vašu ličnu upotrebu. Nije dozvoljeno kopirati ili reproducirati, mijenjati, nanovo distribuirati, koristiti ili bilo kako drugo koristiti web stranicu i aplikaciju bez pisane dozvole od strane Crisis24. Vrlo je jasno od vas zatraženo da ni pod kojim okolnostima ne koristite sadržaj stranice i aplikacije u komercijalne svrhe.

 

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Crisis24 se strogo pridržava svih koraka kako bi zadovoljili zakon o zaštiti podataka u skladu sa Pravilima o zaštiti podataka.

Dostupnost

Vi ste odgovorni da organizujete sve što vam je potrebno kako bi imali pristup web stranici i aplikaciji. Također ste odgovorni da osigurate da je svaka osoba koja pristupi web stranici i aplikaciji putem vaše internet konekcije svjesna ovih Odredbi i uslova i da ih se pridržavaju.

Nadalje ste odgovorni da osigurate da su sve osobe koje pristupe web stranici ili aplikaciji putem vaše pretplate na CloseCircle dale svoj izričit pristanak da se njihovi podaci mogu obraditi ili da je u slučaju da su to djeca, taj pristanak dat od strane odgovorne osobe.

Kao dio korištenja web stranice i aplikacije, može se od vas zatražiti da kreirate korisničko ime i lozinku. Vi ste odgovorni za održavanje povjerljivosti vašeg korisničkog imena i lozinke te ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju u sklopu njih.

Crisis24 nema sredstva putem kojih može provjeriti identitet osoba koje koriste web stranicu i aplikaciju te neće biti odgovorni za vaše gubitke ukoliko neko drugi bude koristio vaše korisničko ime i lozinku osim ako je to uzrokovano našim nemarom. Vi pristajete na to da obavijestite Crisis24 odmah u slučaju da postanete svjesni ili sumnjate na to da neovlaštena osoba koristi vaše ime i lozinku.

Slažete se da: (a) su svi podaci i detalji koje date Crisis24 (prilikom prijave) istiniti, tačni i ažurirani u svim pogledima i u svako doba; i (b) vi se pridržavate svih Odredbi i uslova u svakom trenutku.

Dok koristite web stranicu i aplikaciju, slažete se da nećete:

 • koristiti web stranicu i aplikaciju u bilo kakvu nezakonitu svrhu ili na način koji ugrožava prava drugih ili ograničava ili spriječava da neko drugi koristi i uživa u stranici i aplikaciji;
 • koristiti web stranicu i aplikaciju na način koji prekida, oštećuje, narušava ili čini stranicu i aplikaciju manje učinkovitim;
 • predstavljati se kao neka druga osoba (živa ili preminula), pogrešno prikazivati vašu vezu sa nekom osobom ili subjektom ili nuditi pogrešne ili na neki drugi način varljive podatke;
 • prebacivati datoteke koje imaju viruse, maskirane (trojanske) viruse ili druge štetne programe;
 • ovlastiti, podsticati ili pomoći nekoj drugoj osobi da kopira, promijeni, obavlja analizu software-a, izvrši dekompilaciju, rastavi, promijeni ili na neki drugi način neovlašteno pristupi software-u (uključujući i izvorni kod), bazi podataka i drugoj tehnologiji koja čini dio web stranice i aplikacije;
 • prodrijeti ili pokušati proći pored sigurnosnih mjera web stranice i aplikacije; ili
 • poslati e-poštom, objaviti ili na neki drugi način širiti sadržaj koji je pogrdan, nepristojan ili rezultira u maltretiranju, prijetnji ili je uvredljiv prema pojedincu ili grupi na religijskoj i rodnoj osnovi, te na osnovu spolne opredjeljenosti, rase, nacionalnosti, godina ili invaliditeta ili nečega drugog što je neprihvatljivo.

Crisis24, po svojoj procjeni, može prekinuti ili suspendovati pristup svim ili dijelovima web stranice i aplikacije bez ikakvog upozorenja ili zbog ikakvog razloga. Svaka ilegalna, zlonamjerna ili uvredljiva aktivnost može biti razlog, ali ne isključivo, da se prekine korištenje web stranice i aplikacije. Ovo neće ograničiti pravo Crisis24 da djeluje protiv vas na način koji smatra prikladnim kako bi odbranili svoja prava ili prava bilo koje druge osobe.

Linkovi

Na Crisis24 web stranici i aplikaciji se mogu nalaziti i linkovi za druge web stranice. Vi primate k znanju da Crisis24 ne kontroliše web stranice takve treće strane i nisu odgovorni za njihov sadržaj. Crisis24 neće biti posrednik u bilo kakvoj transakciji ili ugovoru sa trećom stranom koji vi možete sklopiti putem tih drugih web stranica. Crisis24 nema odgovornost prema vama u smislu bilo kakvog gubitka ili štete koja vam se može desiti ako koristite te web stranice te se vi slažete da nećete uključiti Crisis24 u bilo kakav spor između vas i treće strane.

Možete se dovesti vezu sa web stranicom i aplikacijom, ali samo na način koji je pošten i zakonit te neće oštetiti reputaciju ili iskoristiti Crisis24. Ne smijete uspostaviti takvu vezu koja bi mogla nagovijestiti bilo kakvu vrstu pristanka ili odobrenja od strane Crisis24, a da oni za to nisu dali svoje pismeno odobrenje.

Opšte

Ove Odredbe i uslovi se trebaju ravnati prema i biti tumačeni u skladu sa engleskim zakonom i pod nadležnosti su engleskih sudova.

Bilo koji propust od strane Crisis24 u izvršavanju prava koje imaju u sklopu ovih odredbi i uslova ne smatra se odricanjem tih prava, osim ako je to nije izričito prihvaćeno u pismenom obliku od strane Crisis24. Ako je bilo koji dio ovih odredbi i uslova nedopušten ili se smatra neučinkovitim od strane suda ili nekog regulatora, drugi uslovi će nastaviti da se primjenjuju.

Crisis24 može htjeti da prebaci svoja prava ili obaveze pod ovim odredbama i uslovima na drugog zakonitog subjekta ili da uzme spoljnog saradnika. Vi pristajete da Crisis24 može to uraditi ako to ne bude imalo uticaja na uslugu koju primate pod ovim Odredbama i uslovima.

Ove Odredbe i uslovi su vaši lični. Ne možete prebaciti svoja prava ili obaveze u ovim Odredbama i uslovima na nekoga drugog. Ove Odredbe i uslovi daju prava samo vama i Crisis24.

USLOVI KORIŠTENJA PROIZVODA

Dostupnost

Klijent pristaje da bude vezan ovim Uslovima korištenja navedenim u ovom odjeljku i dijelovima 1 do 8 (uključujući i osmi) kao važnim s obzirom na nivo zatražene usluge, prihvaćeni od strane Crisis24 i unaprijed plaćene od strane Klijenta, tokom perioda ovih Uslova korištenja.

Klijent će osigurati da svaka osoba(e) u potpunosti pristane na Uslove korištenja ovih Uslova korištenja kao da su slično time obavezani kao i sam klijent.

Usluge navedene u dijelovima 1,2,3 i 4 podliježu odredbama, uslovima i izuzimanjima iz klauzula u dijelu 6,  dijelu 7 i dijelu 8 (i sam važni dio) te će osigurati Ovlaštenu osobu(e) protiv Osiguranog incidenta u važnom dijelu, koji se desi tokom perioda ovih Uslova korištenja.

U slučaju gdje je incident koji bi inače bio Osigurani incident, osim u slučaju izuzimanja ili zbog nekog drugog razloga koji ga spriječava da bude takvim određen, Klijent ili Ovlaštena osoba(e) mogu biti osigurani u slučaju da Klijent zatraži da Crisis24 pruže Usluge koje podliježu dijelu 5 i ako Crisis24 prihvati da to uradi, u kojem će slučaju Ovlaštenim osobama biti ponuđene Usluge navedene u dijelu 5, a koje podliježu ovim uslovima i naročito dijelu 6, dijelu 7 i dijelu 8.

Najviši nivo pokrića od strane Crisis24 neće prijeći granice navedene u dijelu 6.

 

Dio 1 |  ONLINE PORTAL

Klijent pristupa Crisis24 uslugama praćenja putovanja i organizovanja putnog osiguranja putem online portala (Portal) odnosno mobilne aplikacije (App). Portal omogućava analizu podataka o riziku određene zemlje putem otvorenih i povlaštenih izvora. Ovlaštena osoba(e) može pristupiti osiguranju i geopolitičkim podacima trenutnih i budućih prijetnji na svjetskom nivou. Naročito, Usluge omogućuju slijedeće značajke:

 1. Portal
 2. Globalna mapa

Značajka Globalna mapa Portala daje mogućnost Klijentu da pregleda globalnu mapu (Globalna mapa):

 • Ovlaštene osobe(a).
 • Globalna mapa je osnovana na ažuriranju od strane Ovlaštene osobe(a) Klijenta putem aplikacije i sredstava praćenja uživo ili manualnih prijava.
 • Ocjene rizika za svaku zemlju.
 1. Podaci o riziku i zemlji
 • Profili putnog rizika o oko 500 lokacija na svijetu, uključujući oko 200 zemalja/teritorija i oko 300 gradova.
 • Sigurnosna upozorenja 24/7/365 poslata putem e-pošte gdje se to može primijeniti, na osnovu blizine Ovlaštene osobe(a) tom upozorenju.
 • Pristup različitim upozorenjima kojih bude otprilike oko 10,000 u jednoj godini.
 • Podaci o sigurnosti prije samog odlaska.
 1. Slanje poruka

Portal ima slijedeće mogućnosti slanja poruka:

 • Mogućnost Crisis24 da šalje automatsku e-poštu Ovlaštenoj osobi(ama) (Upozorenja u zemlji) koja sadrži detalje nastalih sigurnosnih situacija u zemlji u koju putuju.
 • Portal omogućava Klijentu da bezbjedno kontaktira Ovlaštenu osobu(e) telefonom, e-poštom ili SMS-om na pojedinačnoj ili grupnoj osnovi putem Portala za komunikaciju u oba smjera.
 1. APLIKACIJA

CloseCircle aplikacija je dostupna na iOS uređajima, od verzije iOS9 na više, Android uređajima, od Android OS Lollipop 5.1. verzije i više i ima slijedeće važne funkcionalnosti:

 • Mogućnost za Klijentovu Ovlaštenu osobu(e) da brzo komuniciraju u oba smjera sa Crisis24 ili Klijentom putem aplikacije ili SMS-a.
 • Mogućnost da se ažuriraju kontakt podaci i postavke Ovlaštene osobe(a).
 • Uživo praćenje kretanja i lokacije Ovlaštene osobe(a) ako je praćenje omogućeno u aplikaciji od strane Ovlaštene osobe(a) ili je pokrenut SOS signal.
 • Ovlaštena osoba(e) treba istog trenutka pritisnuti SOS dugme ako su u blizini incidenta ili ako ih je Crisis24 obavijestio da to urade. Ovo će dati Crisis24 ažuriranu lokaciju Ovlaštene osobe(a) i indikaciju da li joj treba pomoć ili ne, iako ta funkcija povećava potrošnju baterije.
 • Praćenje se dešava na osnovu koncepta značajnog kretanja koji povećava optimizaciju baterije. Signali za praćenje su poslati kada se neko kreće, a ne ako se ne kreće, kako bi smanjila potrošnja baterije. Kada se Ovlaštena osoba kreće prilično sporo, npr. kada hoda, signal za praćenje se šalje otprilike svakih 500 metara. Kada se Ovlaštena osoba kreće brže, npr. u vozu ili autu, signal za praćenje se šalje svakih 5 minuta. Između dva signala, lokacija Ovlaštene osobe(a) na portalu se neće promijeniti i zato će biti tačna samo onda kada je unutar radijusa od 5 minuta ako se ta osoba pomjerila. Kada god Ovlaštena osoba(e) pritisne SOS dugme ili prijavi se putem aplikacije, lokacija Ovlaštene osobe(a) na portalu se ažurira na vrlo preciznu lokaciju, unutra 10 metara otprilike. Iz perspektive sigurnosti, ovaj metod praćenja daje timu Crisis24 ono što im je potrebno i optimizira korištenje baterije u odnosu na preciznost. Međutim, Klijent može željeti precizniju tekuću lokaciju, na račun bržeg trošenja baterije i tada Crisis24 omogućava da Klijenti sami poviše ili snize frekvenciju signala za praćenje, zavisno od toga da li im je važnija preciznost ili upotreba baterije.
 • Slanje SOS signala Crisis 24.
 • Primanje lokalnih upozorenja putem e-pošte i ažuriranje incidenata u blizini Ovlaštene osobe(a).
 • Manualno potvrditi ili ažurirati lokaciju koristeći funkciju Prijava.
 • Pristupiti pregledima o određenim zemljama i opštim savjetima o putovanju.

Dio 2 |  GLOBALNI OPERATIVNI CENTAR 24/7 SIGURNOSNA PODRŠKA I NADZIRANJE

Crisis24 Globalni operativni centar koristi poprilične napore da osigura:

*24/7 pristup operacionim centrima Klijentove Ovlaštene osobe(a) koji nudi:

 • Prije puta, savjeti o sigurnosti u vezi sa nadolazećim putovanjem i dogovori oko sigurnosti
 • Hitni savjet o putovanju i sigurnosti.
 • Eskalacija hitnih situacija kako bi se omogućila pomoć Crisis Response-a i evakuacija pod odredbama CloseCircle.
 • Nadgledanje upozorenja u stvarnom vremenu (24/7/365) koja su poslata od strane Close Circle u vezi sa blizinom Ovlaštene osobe(a) Klijenta.
 • Proaktivno nadgledanje (korištenjem raznih alata) nastajućih prijetnji i incidenata.
 • Komunikacija sa Ovlaštenom osobom(ama) u zemljama visokog rizika i dalje; ako je tako zatraženo od Klijenta.
 • Reakcije na upozorenja/incidente/krize u ime Klijenta 24/7/365 u skladu sa Uslovima korištenja:
 • Odgovor na incidente od strane Globalnog operativnog centra. Za umjerene incidente i više, Crisis 24 će pokušati da utvrdi da je Ovlaštena osoba(e) koja je afektirana incidentom na sigurnom i dat će im hitan savjet i pomoć ako im je potrebna i koja uključuje organizaciju evakuacije ili pomoć Crisis Response u skladu sa Uslovima korištenja.
 • Komunikacija se vrši putem SMS-a/e-pošte/telefona sa Ovlaštenom osobom(ama); odatle ide prema Klijentu.
 • Proaktivna i redovna ažuriranja omogućena su za Klijenta za bilo koji incident u kojem je Ovlaštena osoba afektirana dok se slučaj ne zatvori/za Ovlaštenu osobu(e) Crisis24 potvrdi da je na sigurnom.
 • Pristup, po vlastitom nahođenju Crisis24, Crisis24 mreži u zemlji (dobavljači i podizvođači) za sigurnosnu/Crisis Response podrška.
 • Povezivanje sa putnim osigurateljima (kada je od važnosti).

 

 

DIO 3 |  ODGOVOR NA KRIZNE SITUACIJE, OSIGURANJE EVAKUACIJE USLIJED POLITIČKIH I PRIRODNIH KATASTROFA

U skladu sa ovim Uslovima korištenja, Crisis24 nudi spektar usluga dizajniranih da zaštite Ovlaštenu osobu(e) u slučaju kada su u opasnosti zbog raznih hitnih slučajeva i sigurnosnih incidenata koji mogu uključivati i terorističke incidente.

U slučaju kada je Ovlaštena osoba(e) u opasnosti zbog evakuacije uslijed političkih i prirodnih katastrofa ili incidenata koje osigurava Crisis Response, Crisis 24 će reagovati hitro da pomogne Ovlaštenoj osobi(ama). U ovom trenutku, Crisis24 će odlučiti u kojem dalje pravcu ići, a koji podrazumijeva evakuaciju Ovlaštene osobe(a) koja je predmet ovih Uslova korištenja.

Sve ovo je koordinirano od strane našeg unutarnjeg vodstva za krizne slučajeve i stručnjaka za hitne reakcije i sigurnosnih analitičara kao i naše mreže provjerenih interventnih ekipa.

U skladu sa ovim Uslovima korištenja, Crisis24 će omogućiti usluge da spriječi slijedeće, koje je za Klijenta definisano kao „Osigurani incidenti“ tokom perioda ovih Uslova korištenja:

Evakuacija uslijed političkih nereda Crisis 24 će platiti odgovarajuće troškove koji nastanu tokom evakuacije ili hibernacije Ovlaštene osobe(a) ako Ovlaštena osoba(e) zatraži hitnu političku evakuaciju.

Evakuacija uslijed prirodne nesreće Crisis 24 će platiti odgovarajuće troškove ako Ovlaštena osoba(e) zatraži hitnu evakuaciju kao rezultat prirodne nesreće, što čini njihovu lokaciju nepodesnom za život ili uslijed predstojeće prirodne nesreće na lokaciji gdje se Ovlaštena osoba(e) nalazi.

Povrat posmrtnih ostataka Podliježe događajim koje uzrokuje Osigurani incident kao rezultat ili političke evakuacije, evakuacije uslijed prirodne nesreće ili hitne intervencije, Crisis24 će platiti odgovarajuće troškove koji su nastali pri povratu posmrtnih ostataka u domovinu Ovlaštene osobe ako Ovlaštena osoba umre tokom Osiguranog incidenta.

Hitne intervencije Usluga hitnih intervencija je kreirana kako bi se pružila pomoć Ovlaštenoj osobi(ama) širom svijeta u slučaju da se nađu u različitim incidentima koji podliježu ovim Uslovima korištenja. U skladu sa ovim Uslovima korištenja, jednom kada Crisis24 Globalni Operativni Centar ustanovi da je Ovlaštena osoba(e) dio nekog incidenta, vrlo brzo će pokušati da pruži pomoć i zaštiti tu osobu.

Ako dođe do kidnapovanja, otmice, nestanka, pogrešne optužbe, iznude, terorizma i/ili nesreće koju čovjek uzrokuje, Crisis24 će platiti troškove koje Klijent napravi kako bi pružili pomoć i privremenu zaštitu Ovlaštene osobe(a) tokom perioda od šezdeset (60) uzastopnih dana, ali ne duže, s početkom perioda na dan kada se incident dogodio. U skladu sa Uslovima korištenja, usluga hitne intervencije je na raspolaganju Ovlaštenoj osobi(ama) širom svijeta, uključujući i njihovu domovinu.

Za više informacija u vezi sa situacijama za koje je na raspolaganju usluga hitne intervencije, molimo vas da pogledate definicije sadržane u Dijelu 8 Opštih uslova.

Dio 4 |  USLUGE PLAĆANJA UNAPRIJED (PREDUJAM) – PREMIUM CLOSECIRCLE

Kao dodatak sadržaju standardnog CloseCircle u ovim Uslovima korištenja, pri čemu se Klijent odlučio za Premium CloseCircle uslugu, Ovlaštena osoba(e) također na raspolaganju ima slijedeće usluge:

KONSULTACIJE U VEZI MOGUĆEG RIZIKA

Premium CloseCircle Ovlaštena osob(e) ima pravo na jednu posjetu na licu mjesta (minimum od četiri (4) sata na licu mjesta, maksimum od osam (8) sati) od strane stručnog savjetnika za rizik u bilo kojem gradu na svijetu kako bi obavio pregled stila života i održao obuku u sigurnosti svim Ovlaštenim osobama(i) – o tačnom programu se dogovore Klijent i savjetnik u prvom uvodnom razgovoru. Rezultati i preporuke dogovorene tokom posjete se zabilježe u obliku izvještaja. Svi opravdani troškovi za savjetnika prema i od destinacije su uključeni u cijenu Premium CloseCircle paketa.

A          PROVJERA ŽIVOTNOG STILA (POREĐENJE PRIHODA SA STANDARDOM ŽIVOTA KAKO BI SE PRONAŠLI EVENTUALNI NEDOSTACI)

Provjera životnog stila se sastoji od  slijedećih elemenata, zavisno od onoga šta Ovlaštena osoba(e) više voli:

Proces konsultacije sa svim raspoloživim Ovlaštenim osobama(om) kako bi se prikupile informacije o pojedincima i dao savjet i napisao popratni izvještaj, uključujući slijedeće informacije:

 • Ličnosti
 • Rutine
 • Lokacije
 • Opšta briga o sigurnosti
 • Trenutne mjere sigurnosti.

Pregled mjesta prebivanja Ovlaštene osobe(a) kako bi se ustanovile slabosti ili daljnje potrebe.

Uzimanje u obzir specifičnih pitanja, na primjer:

 • prethodni problemi/incidenti
 • Informacije o sigurnosti
 • problemi u sigurnosti uposlenih.

B          OBUKA

Program obuke (traje minimum dva (2) sata, a maksimum četiri (4) sata) je fleksibilan i o njemu se može dogovoriti unaprijed. Program se zasniva na interesima Ovlaštene osobe(a) koja može izabrati među slijedećim temama:

 • Lično značenje sigurnosti i prevencija kriminala
 • Sigurnost na putovanjima (hoteli, aerodromi i sigurnost na putu)
 • Sigurnost informacija
 • Izbjegavanje kidnapovanja i preživljavanje
 • Ponašanje u slučaju prijetnji i iznude.

C          PISANI MATERIJAL

Savjetnik priloži slijedeći materijal nakon posjete:

 • brošuru o osnovnim savjetima na putovanjima;
 • popratni izvještaj o temama procesa konsultacije te rezultate posjete savjetnika za rizik na licu mjesta. Izvještaj se sastoji od savjeta i preporuka (maksimalne dužine od pet (5) A4 stranica).

D          E-UČENJE

Pristup Crisis24 platformi za e-učenje o upravljanju putnim rizikom za sve Ovlaštene osobe.

Platforma nudi važne sigurnosne strategije kako bi pospješila ličnu sigurnost i pomogla pri zaštiti povjerljivih informacija i imovine. Moduli uključuju značaj sigurnosti na putovanju, informacije o sigurnosti u inostranstvu, izbjegavanje potkupljivanja i korupcije, nošenje sa kritičnim događajima/prirodnim nesrećama, kidnapovanje i ucjenu i ako ste ženski putnik:

 • prikaz videa, tekst i grafika
 • dostupni putem interneta ili smart telefona
 • dostupno i sa invaliditetom
 • stage testove
 • usklađeno sa SCORM standardom.

Nakon završenog kursa e-učenja, izdaje se diploma o prolazu.

E          PRISTUP STRUČNIM SAVJETNICIMA ZA RIZIK

Kada ima Premium CloseCircle verziju, Ovlaštena osoba(e) dobije pristup Crisis 24 Globalnom operativnom centru i timu stručnih savjetnika (telefonom ili e-poštom) koji mogu ponuditi odgovor na upit, dati savjet i pomoć (uz razumno korištenje određeno isključivo mišljenjem Crisis24).

Part 5 |  USLUGE ZA POJEDINAČNE SLUČAJEVE (plaćanje po prispjeću usluge)

24/7 sigurnosna podrška i nadgledanje Globalnog operativnog centra

Ako incident nije Osigurani incident u skladu sa Uslovima korištenja, ali Klijent ipak zatraži pomoć za osiguranjem ili evakuacijom, Crisis 24 može pružiti neke od slijedećih usluga, međutim u tom slučaju će postojati i troškovi za upravljanje slučajem:

 • Koordinacija evakuacije Ovlaštene osobe(a) do najbliže lokacije za koju Crisis24 smatra da je sigurna.
 • Hitan transport i koordinacija sigurnosne pratnje za Ovlaštenu osobu(e) kada je to prikladno.
 • Upravljanje intervencijom za Ovlaštenu osobu(e) u hitnim situacijama.
 • Podrška Ovlaštenoj osobi u slučaju otmice i traženja otkupnine.

Troškovi upravljanja slučajem

Troškovi upravljanja slučajem su dodatni troškovi koje naplati Crisis24, uz već naplaćene usluge plaćanja unaprijed, u vezi sa bilo kojim uslugama za pojedinačne slučajeve koje su pružene Ovlaštenoj osobi(ama).

Kada su zatražene usluge za pojedinačne slučajeve, Crisis24 daje Klijentu predračun u kojem navodi osnovu na kojoj će naplatiti usluge za pojedinačne usluge pružene od strane Crisis24 i mreže dobavljača i podizvođača (dnevne norme upravljanja slučajem). Osim ako nije drugačije zatraženo u predračunu, troškovi osoblja Crisis24 će biti uključeni u predračun i naplaćeni na osnovu slijedećih tarifa, koje se primjenjuju svakih dvanaest (12) sati (osim ako nije drugačije navedeno) i naplaćuju se pri svakom povećanju od dvanaest (12) sati (zaokruženo na najbliži period od dvanaest (12) sati):

Dnevne norme upravljanja slučajem

Cijene (svakih 12 sati)

K&R Stručnjak koji odgovara na poziv

       GBP 2,500.00

K&R prvi poziv stručnjaka za procjenu (po pozivu)

GBP 300.00

K&R ostali pozivi stručnjaka (po pozivu)

GBP 250.00

Postavljena operativa za odaziv

GBP 1,800.00

Crisis24 upravljanje interventnim slučajem

GBP 1,200.00

Kada Klijent pristane na cijenu, tada se obavezuje da plati za dnevne norme upravljanja slučajem i vanjske troškove na ovdje određenoj osnovi.

Vanjski troškovi mogu uključivati (bez ograničenja):

– Najam aviona, busa ili broda.

– Osiguran kopneni prijevoz.

– Troškove komunikacije.

– Smještaj, npr. hotel.

– Osnovne potrebe, npr. hrana i voda.

– Transferi, npr. vize, taksi itd.

Crisis24 će primijeniti i dodatno naplatiti Klijentu 10% (deset posto) za vanjske troškove i izdatke.

Plaćanje unaprijed

Sve usluge za pojedinačne slučajeve uslijed kojih su nastali troškovi upravljanja slučajem ili vanjski troškovi potražuju da Klijent plati Crisis24 u potpunosti unaprijed prije nego se usluge započnu. Troškovi upravljanja slučajem će se računati na osnovu procjene, a ako pravi troškovi budu varirali, dodatni troškovi će se naplatiti Klijentu čim budu očigledni i prije nego se omoguće dodatne usluge. U slučaju kada su prave cijene niže od procjenjenih, Klijent će dobiti povrat novca nakon završene usluge.

Svi iznosi navedeni u ovim Uslovima korištenja su izuzeti od iznosa u vezi sa porezom na dodanu vrijednost, lokalnim porezom, porezom po odbitku ili bilo kojim drugim porezom, umanjenjem ili odbitkom primjenjivim u bilo kojoj nadležnosti i Klijent za njih plaća dodatno.

DIO 6  | OGRANIČENJA POKRIĆA

Osigurani incident

Ograničenje po Ovlaštenoj osobi

Politička evakuacija

GBP 250,000

Evakuacija uslijed prirodne katastrofe

GBP 250,000

Povrat smrtnih ostataka

GBP 50,000

Hitna intervencija

GBP 250,000

 

DIO 7 |  VISOKORIZIČNA PODRUČJA

Slijedeća područja se smatraju visokorizičnim područjima za usluge pod ovim Uslovima korištenja:

 • Afganistan – Iran- Libija – Sjeverna Koreja – Somalija – Sirija – Jemen

DIO 8 | OPŠTI USLOVI

 1. Definicije

Riječi i fraze imaju slijedeća značenja kroz ove termine:

Tjelesna povreda znači fizičku ozljedu na Ovlaštenoj osobi(ama) prouzrokovanu isključivo nasilnim putem.

Klijent je svaki pojedinac(ci) koji se pretplatio na CloseCircle usluge i predstavljen je na portalu Crisis24 kao administrator.

Ovlaštena osoba(e) su Klijent i Ovlaštena osoba(e) označene od strane Klijenta na Crisis24 portalu.

Nestanak znači potpun i neočekivan gubitak kontakta sa Ovlaštenom osobom na period duži od četrdeset osam (48) sati.

Hitna politička evakuacija je evakuacija zahtjevana/uzrokovana od strane:

Savjetnika za evakuaciju; i/ili

Ovlaštene osobe(a) koje su izbačene ili proglašene nepoželjnom osobom u pismenom dokumentu priznate vlade zemlje domaćina; i/ili

Političkim i vojnim događajima u zemlji domaćinu koji stvore takvu situaciju u kojoj je Ovlaštena osoba(e) u neposrednoj opasnosti od tjelesne povrede (što određuje Crisis24 u skladu sa zemljom domaćinom i/ili vlasti zemlje domaćina) do stepena kada Ovlaštena osoba(e) mora biti uklonjena iz zemlje domaćina; i/ili

Kada međunarodne aviolinije ne lete u područje zemlje domaćina dvadeset četiri (24) sata ili duže zbog sigurnosne situacije u zemlji domaćinu i kada se ne vidi skoro rješenje situacije.

Ovlaštena osoba(e) koje su direktno umiješane u ili su svjedoci u činu terorizma i/ili koje se nalaze u smještaju koji je udaljen od čina terorizma tri (3) milje u trenutku kada se taj čin dešava.

Evakuacija je transport Ovlaštene osobe(a) iz zemlje domaćina to najbližeg sigurnog mjesta, o kojem odluči Crisis24, odatle, ako je tako zatraženo, prema:

Njihovoj domovini; ili

Lokaciji gdje tijelo koje je sponzorisalo put ima svoju bazu ili u alternativnu bazu; ili

Zemlju domaćina, ako Crisis24 to smatra prikladnim.

Preporuku za evakuaciju je formalna preporuka izdata od strane vladinog tijela koja odlučuje da će osobe koje su Ovlaštene osobe napustiti zemlju domaćina zbog političkih i vojnih događaja.

Iznuda su nezakonite prijetnje, direktne ili indirektne prema

Ovlaštenoj osobi(ama) o:

ubistvu, povredi, otmici Ovlaštene osobe(a);

da će se oskrnaviti ili uzrokovati fizička šteta ili gubitak imovine koju Ovlaštena osoba(e) posjeduje; ili

proširiti, odati ili iskoristiti bilo koji lični, privatni ili povjerljivi podaci;

da će osobe tražiti otkupninu kao uslov da će se prijetnje ostvariti.

Porodica, u svrhu vrste članstva, označava grupu ljudi do šest (6) članova koji pripadaju toj porodici.

Vlast je prikladno vladino tijelo, odjel, ured ili ambasada čiji je Ovlaštena osoba(e) član i koji su odgovorni za vanjske poslove.

Hibernacija znači ostanak u zemlji domaćinu ili na sigurnom mjestu koje izabere Crisis24.

Otmica znači pokušaj ili prinudno nezakonito zadržavanje Ovlaštene osobe na period od tri (3) sata dok je osoba na putu ili u avionu, motornom vozilu, vozu ili brodu ili bilo kojem drugom obliku javnog ili privatnog transporta.

Domovina je zemlja čiji je Ovlaštene osobe(a) državljanin i/ili zemlja gdje Ovlaštena osoba ima primarno trajno prebivalište.

Zemlja domaćin je zemlja ili regija unutar te zemlje u koju je Ovlaštena osoba(e) putovala na svom putu ili u njoj prebiva kao emigrant i koja nije domovina Ovlaštene osobe(a).

Predstojeća prirodna katastrofa je katastrofa koju izdaje lokalna vlada zemlje domaćina tokom perioda pretplate na usluge, a u obliku je:

upozorenja na cunami, kada se traži da se javnost evakuiše ili premjesti u više krajeve jer se očekuje udar cunamija u slijedećih dvanaest (12) sati; ili

upozorenje o udarima orkanskih vjetrova stepena 4 (brzine 130-156 mph) sa preporukom da se javnost evakuiše ili skloni u zaklon.

Otmica ili kidnapovanje je svaki događaj ili povezani događaji prave ili pokušaja hvatanja, zadržavanja na silu ili odvlačenja silom ili obmanom, jedne ili više Ovlaštenih osoba u svrhu traženja otkupnine kao jednog od uslova za puštanje žrtve.

Ograničenja odgovornosti su maksimalan iznos povrata novca koji će Crisis24 platiti kao što je navedeno u dijelu 6.

Katastrofa uzrokovana od strane čovjeka je namjeran ili nemaran ljudski postupak koji je direktno ili prije svega uzrokovan jednim ili više katastrofalnim događajima.

Prirodna katastrofa je prirodni događaj, zemljotres, vulkanska erupcija, cunami, snijeg, kiša, grad, munje, poplave, vjetar, prašina prenosiva vjetrom, vatra koji rezultiraju u širenju i velikoj, ozbiljnoj šteti imovine u toj mjeri da vlada zemlje domaćina izda službeno upozorenje i proglasi zahvaćeno područje nenaseljivim. Ni u jednom slučaju se prirodna katastrofa može primijeniti na mornarički brod, drugi neki brod ili plovilo bilo koje vrste.

Politički i vojni događaji su:

rat, građanski rat, vojna ustanak, pobuna, revolucija, buna, ili nuklearna, biološka ili hemijska katastrofa direktno uzrokovana činom terorizma; i/ili

državni udar koji se dešava u zemlji domaćinu.

Imovina su zgrade (uključuje inventar, umjetnička djela i druge sadržaje), biljke i fiksna ili pokretna oprema (uključuje brodove i avione), čistokrvne konje i stoku koje Ovlaštena osoba(e) posjeduju ili imaju u najmu.

Crisis24 predstavlja Crisis24 Limited.

Otkupnina je novac i/ili utrživi vrijednosni papiri ili usluge za koje se traži da se predaju od strane ili u ime Ovlaštene osobe kako bi se zadovoljili zahtjevi nametnuti u slučaju kidnapovanja ili iznude.

Razumni troškovi su troškovi na koje Klijent pristaje (ili Ovlaštena osoba kada je Klijent odgovoran da nadoknadi te troškove) za:

putovanja u ekonomskoj klasi, osim ako nisu dostupna, nepraktična ili putovanja drugim sredstvima koja su neophodna kako bi se spriječile/otklonile prijeteće tjelesne povrede ili da se pristane na vremenski period dopušten da se napusti zemlja domaćin u skladu sa naredbama priznate vlade te zemlje domaćina:

smještaj i troškovi izdržavanja na koje se pristane tokom evakuacije na maksimalana period od četrnaest dana (14), ukoliko je nemoguće izvesti evakuaciju iz zemlje domaćina ili Crisis24 odluči da je sigurnije da Ovlaštene osobe ostanu u hibernaciji, u kojem slučaju je maksimalan period za koji će se platiti troškovi period od šezdeset (60) dana;

snadbijevanje uslugama tokom osiguranog incidenta.

Povrat posmrtnih ostataka je povrat Ovlaštene osobe(a) u njihovu domovinu u slučaju smrti kao rezultat tjelesnih povreda koje se dese kao rezultat osiguranog incidenta tokom političke evakuacije, prirodne katastrofe i hitne intervencije.

Usluge podrazumijevaju pružanje pomoći i privremenu zaštitu Ovlaštene osobe(a) na period do, ali ne duži od šezdeset (60) uzastopnih dana od dana kada se osigurani incident desio.

Period predstavlja čin ili niz djela, uključujući i činove nasilja, bilo koje osobe ili grupe osoba, koji djeluju ili samo ili u ime ili u vezi sa nekom organizacijom u političke, religijske ili ideološke svrhe i imaju namjeru da utiču na vladu i/ili da stvore strah među ljudima u te svrhe.

Nenaseljivo znači da je domovina Ovlaštene osobe(a) određena kao nepodesna da se u njoj boravi, o čemu odlučuje Crisis24 u skladu sa vlastima u domovini i/ili zemlji domaćinu, uslijed nedostatka zaklona, hrane, grijanja i/ili pitke vode i nedostatku prikladnog, alternativnog smještaja unutar deset (10) milja od lokacije Ovlaštene osobe.

Nasilni čin predstavlja fizički napad na Ovlaštenu osobu od strane osobe koja je naoružana i koji rezultira tjelesnim povredama na Ovlaštenoj osobi.

Oružje je instrument ili eksplozivna naprava koja se koristi od strane zločinca da povrijedi, ubije ili onemogući osobu.

Protuzakonito zadržavanje podrazumijeva prinudno zadržavanje Ovlaštene osobe na period od šest (6) sati iz bilo kojeg razloga od strane zakonite vlasti u zemlji gdje se osoba zadržava ili od strane drugih.

 1. Povrat uplata

U slučaju bilo kakvog plaćanja Ovlaštenoj osobi pod ovim Uslovima korištenja, Klijent će osigurati da Crisis24 ima pravo (u mjeri te uplate) da omogući svim Ovlaštenim osobama pravo da od treće strane dobiju povrat takve jedne uplate. Klijent će osigurati da Ovlaštene osobe(a) nabave sve potrebne papire, da sarađuju sa Crisis24 i da, na zahtjev Crisis24, dođu na saslušanje i na sud i da će pomoći u dogovaranju pogodbe, osiguravanja i davanja dokaza, osigurati prisustvo svjedoka i u dogovaranju parnica te da će uraditi sve potrebno da se ta prava osiguraju. Crisis24 će se ponašati u skladu sa svim drugim interesima u pitanju (uključujući i Ovlaštene osobe) u izvršavanju prava na povrat.

Kada Ovlaštene osobe imaju pravo na povrat novca od neiskorištenih karata ili pologa koji se mogu vratiti te plaćanja unaprijed, Crisis24 će imati pravo da oduzme ove od vrijednosti bilo kakvog potraživanja koja su napravljena u ime Klijenta.

 1. Pravo i ovlaštenja

Vodeći zakon ovih Uslova korištenja i bilo kakvog spora koji može nastati u vezi sa ovim Uslovima korištenja bit će zakoni Engleske i Walesa i podlijegat će isključivo ovlasti sudova Engleske i Walesa.

 1. Nesmotrena, pogrešna i neovlaštena potraživanja
 • Ako Klijent ili neka Ovlaštena osoba bude potraživala aktivaciju usluga znajući da su upravo one nesmotrene, pogrešne ili neovlaštene u vezi sa iznosom ili drugim, to će se smatrati povredom ovih Uslova korištenja; i
 • Osim slijedeće odredbe 4.3 (i drugih klauzula o prekidu), ovi Uslovi korištenja bit će prekinuti u istom trenutku i sva potraživanja i beneficije koje ovim pripadaju Klijentu bit će izgubljeni; i
 • Klijent će biti odgovoran za sve i bilo koje troškove, gubitke, pristojbe, kazne ili druga materijalna umanjivanja u vrijednosti (uključujući gubitak profita i/ili mogućnosti) u vezi sa direktnom ili indirektnom povredom.
 1. Lažno predstavljanje

Ako su Klijent ili Ovlaštena osoba sakrili ili lažno predstavili bilo koju materijalnu činjenicu ili okolnost vezanu za ove Uslove korištenja, ovi Uslovi korištenja bit će poništeni. Ako Klijent nije siguran šta čini materijalne činjenice ili okolnosti, trebaju se posavjetovati sa Crisis24.

 1. Sredstva za evakuaciju i osoblje
 • Crisis24 može koristiti neka ili sva odgovarajuća sredstva kako bi evakuisali Ovlaštenu osobu(e), uključujući, ali ne ograničeno na charter avione i kopneni i pomorski prijevoz u takvim okolnostima kada mjesto odlaska ne mora biti međunarodni aerodrom. U slučaju da je evakuacija nemoguća zbog neprijateljskih uslova, Crisis24 će iskoristiti sigurnosna sredstva kako bi održali kontakt sa Ovlaštenom osobom(ama) dok evakuacija ne bude moguća ili se hitni slučaj ne završi.
 • U slučaju da je Ovlaštena osoba na području političkih i vojnih događaja, nuklearne nesreće ili kada miješanje vlasti spriječava mogućnost Crisis24 da u potpunosti pruži usluge, Crisis24 će ipak koristiti razumne napore da pruži usluge bez da se njihovi uposleni ili agenti nađu u takvim okolnostima koje mogu završiti ozbiljnim tjelesnim povredama ili rezultirati u tome da Crisis24 naruši neki zakon ili regulaciju i prepozna da će prepreke koje nisu u njihovoj kontroli uticati na nivo usluge. Crisis24 neće biti odgovoran za neuspješnost pružanja usluge ili za kašnjenja uzrokovana štrajkovima ili drugim uslovima van njihove kontrole uključujući, ali se ne ograničavajući na uslove leta ili kada je pružanje usluge zabranjeno lokalnim zakonom ili nadzornom agencijom.
 • Crisis 24 ima pravo da koristi neke i svo zaštitarsko osoblje koje po vlastitom nahođenju smatraju prikladnim i kada Crisis24 to smatra prikladnim, zaštitarsko osoblje će se smatrati predstavnicima Crisis24 i mogu u tim okolnostima odlučivati u ime Crisis24 i na taj način će biti tretirani kao da su Crisis24, dok te okolnosti preovladavaju.
 1. Pravni postupci

Svi pravni postupci koji budu proizašli iz ovih Uslova bit će zabranjeni osim ako Crisis24 nisu pisano obaviješteni u roku od jedne (1) godine od datuma događaja zbog kojeg su takvi pravni postupci zamijećeni od strane Klijenta.

 1. Crisis24 ograničenja
 • U slučaju da se gubitak desi pod ovim Uslovima korištenja za evakuaciju Ovlaštene osobe iz određene zemlje, ovi Uslovi korištenja neće pružiti dodatno pokriće za dodatne evakuacije Ovlaštene osobe iz te iste zemlje, osim ako se pokriće nanovo uspostavi u toj zemlji od strane Crisis24.
 • Evakuacija pri kojoj se jedna ili grupa od više od jedne Ovlaštene osobe evakuiše smatrat će se pojedinačnom evakuacijom.
 • Ako bi se domovina umiješala i obezbijedila usluge evakuacije, za Ovlaštenu osobu(e), ovaj poduhvat će (osim ako nije izričito drugačije dogovoreno između Klijenta i Crisis24) zamijeniti bilo koje plaćene beneficije za evakuaciju ponuđene u ovim Uslovima korištenja u vezi sa tom Ovlaštenom osobom(ama), iako će troškovi takve usluge evakuacije biti uključeni u ove Uslove korištenja sve do Ograničenja odgovornosti navedenih u dijelu 6.
 • Troškovi za prijevoz koji nije hitan spadaju na Ovlaštenu osobu(e).
 • U slučaju evakuacije uslijed prirodne katastrofe, Klijent mora kontaktirati Crisis24 u periodu od deset (10) dana od datuma kada postanu svjesni da se Ovlaštena osoba nalazi u zemlji domaćinu koja je službeno objavila nepogodu.
 • Bez da utiče na druga ograničenja odgovornosti u ovim Uslovima korištenja, odgovornost Crisis24 pod ili u vezi sa ovim Uslovima bit će ograničena na sumu koju Klijent plati do datuma incidenta što može dovesti do potraživanja svega zajedno. Ovo ograničenje će se primijeniti međutim ta odgovornost proizilazi, uključujući bez ograničenja, odgovornost koja proizilazi iz povrede ugovora, proizilazi izvanugovornom odgovornosti za štetu (uključujući, bez ograničenja izvanugovornu odgovornost za nebrigu) ili proizilazi iz povrede ustavne obaveze.
 • Ova klauzula 8 neće isključiti ili ograničiti odgovornost Crisis24 za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu propustom Crisis24 (ili nekoga ko djeluje u njihovo ime) ili prijevarom ili neovlaštenim pogrešnim predstavljanjem.
 1. Raskid
 • Ovi Uslovi korištenja bit će prekinuti pod slijedećim okolnostima:
  • od bilo koje strane: prije automatskog obnavljanja putem e-pošte:

subscriptions@closecircle.com

 • od strane Crisis24: odmah nakon što Klijent povrijedi ove Uslove korištenja
 • Nakon raskida, sve plaćene sume Crisis24 zadržava i nema povrata novca.
 1. Savjetovanje

Klijent će se pobrinuti da Ovlaštena osoba(e) prati savjete Crisis24 (i kada se to može primijeniti i savjete zaštitarskog osoblja) u svakom trenutku. Ovlaštena osoba(e) će imati do pet (5) dana da pristane na evakuaciju, u slučaju da evakuaciju pokrene Crisis24.

 1. Obavještavanje

Klijent će osigurati da su Ovlaštene osobe(a) obavezne da istog trenutka ili odmah nakon čim to bude moguće obavijeste Crisis24 o bilo kakvoj situaciji koja može dovesti do potraživanja. Ovlaštena osoba(e) također moraju obezbijediti na vrijeme Crisis24 i Klijentu svu  pomoć i informacije koje oni od njih traže.

 1. Sjedinjene Američke Države

U skladu sa definicijama domovine i zemlje domaćina, treba napomenuti da se Sjedinjene Američke Države sastoje od pedeset (50) država i Washington, D.C. Slijedeće teritorije i posjedi SAD-a smatraju zemljom domaćinom ili domovinom odvojeno i nisu uključene u definiciju Sjedinjenih Američkih Država:

Američka Samoa, Guam, Marshall Ostrva, Micronesia, Sjeverna Mariana Ostrva, Palau, Puerto Rico, SAD Virgin Ostrva, Wake Ostrvo, Baker, Howland, Jarvis i Midway Ostrva, Johnston (i Palmzra Atolis) i Kigman Greben, Navassa Ostrvo i Swains Ostrva.

 1. Sankcije

Crisis24 ne mora omogućiti pokriće i Crisis24 neće biti odgovorni da plate bilo kakva potraživanja ili ponude bilo kakve beneficije u toj mjeri da bi omogućavanje takvog pokrića, plaćanje takvog potraživanja ili pružanje takve beneficije izložilo Crisis24 bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima u okviru rezolucija Ujedinjenih naroda ili trgovinskim ili ekonomskim sankcijama, u okviru zakona ili odredbi Evropske Unije, Ujedinjenog Kraljevstva ili Sjedinjenih Američkih Država.

 1. Izuzetak

Crisis 24 neće pokrivati one Usluge ili biti odgovorni za bilo koje troškove koji nastanu iz ovog događaja koji se mogu pripisati ili su u vezi sa:

 • Bilo kojim troškovima koji nisu u vezi sa Osiguranim incidentom ili su slučajni.
 • Smrt osim ako nije izazvana Osiguranim incidentom.
 • Bilo kakvi troškovi liječenja nastalog od strane Ovlaštene osobe.
 • Evakuacija Ovlaštene osobe(a) koja je u svojoj domovini;
 • Kada Ovlaštena osoba(e) napravi nemarno, pogrešno ili neovlašteno potraživanje i/ili aktivaciju Usluga.
 • Kada Ovlaštena osoba(e) bude izbačena ili proglašena nepoželjnom zbog:
  • poslovnog kraha, duga, stečaja ili oduzimanja imovine od strane zakupnika ili zbog nekog drugog finansijskog prekršaja od strane Ovlaštene osobe(a), poslodavca Ovlaštene osobe(a) ili Klijenta;
  • neuspjeh Ovlaštene osobe(a) da ispoštuje ugovorne obaveze ili drugo ovlašteno stanje;
  • neuspjeh Ovlaštene osobe(a) da pravilno osiguraju ili održe posao, imigracijske, prebivališne ili slične vize, dozvole ili drugu dokumentaciju;
  • bilo kakve navodne povrede zakona ili odredbi zemlje domaćina od strane Ovlaštene osobe(a), ukoliko Crisis24 odluči da su ti navodi bili namjerno netačni, neovlašteni i zlonamjerni i učinjeni samo i direktno kako bi postigli politički, propagandni ili prisilan efekat prema i na račun ovlaštene osobe.
  • materijal za putovanje i dogovori oko smještaja i usluge koje nisu ni unaprijed koordinirane ni dopuštene od strane Crisis24.
  • gubici koje Ovlaštena osoba(e) pretrpi tako što ne prati savjet Crisis24.
  • sva povećanja važećih troškova potraživanja uslijed toga što Ovlaštena osoba(e) nije pratila savjet Crisis24.
  • evakuacije uzrokovane Osiguranim incidentom koje su prethodile dolasku Ovlaštene osobe(a) u zemlju domaćina za više od osamnaest (18) sati, osim ako:
   • savjetodavni odbor za evakuaciju je povučen i bilo kakvi politički i vojni događaji u zemlji domaćinu su prestali na period od četrnaest dana (14) tako da je svaka situacija u kojoj je Ovlaštena osoba bila ugrožena i u opasnosti od tjelesnih povreda također završena.
   • lokacija u zemlji domaćinu više nije nenaseljiva.
   • Klijent prihvata i potvrđuje da pružanje usluga nije moguće u bilo kojoj od visokorizičnih teritorija iz dijela 7 ovih Uslova korištenja i zbog toga Crisis24 ne prihvata odgovornost da pruži usluge na visokorizičnom teritoriju navedenim u dijelu 7.
   • nuklearna reakcija ili nuklearna radijacija ili nuklearno zagađenje, bilo da su kontrolisani ili nekontrolisani ili su rezultat nekog čina ili uslova gore navedenih, osim ako su direktno izazvani činom terorizma ili prirodnom katastrofom.
   • otmica Ovlaštene osobe(a) u njihovoj zemlji trajnog boravka.
   • otmica Ovlaštene osobe(a) od člana porodice kao rezultat porodične svađe.
   • u vezi sa kidnapovanjem, iznudom, otmicom ili nezakonitim zadržavanje neovlaštenim ili kriminalnim činom:
   • Klijenta;
   • Ovlaštene osobe;
   • bilo da sami postupaju ili sa još nekim.
  • U slučaju nezakonitog zadržavanja samo;
   • svaki čin ili navodni čin Ovlaštene osobe koji bi bio kriminalno djelo ako ga počini ista strana u ovlasti gdje je Ovlaštena osoba državljanin ili ima trajno prebivalište, osim ako Crisis24 ne utvrdi da su takvi navodi namjerno pogrešni, neovlašteni i zlonamjerni i učinjeni samo i direktno kako bi postigli politički, propagandni ili efekat iznude na trošak Ovlaštene osobe ili žrtve nezakonitog zadržavanja; ili
   • neuspjeh Ovlaštene osobe da obezbijedi pravilno ili zadrži imigracijske, radne prebivališne ili slične vize, dozvole i drugu dokumentaciju.
  • U slučaju nestanka samo:
   • neprisiljen nestanak Ovlaštene osobe njihovom voljom;
   • nestanak Ovlaštene osobe tokom perioda od dvadeset četiri (24) sata uslijed oluje (vjetra, kiše, snijega, poledice, grada, gromova, prašine ili pjeska), zemljotresa, poplava, cunamija, vulkanskih erupcija, požara ili drugih sličnih prirodnih katastrofa je rezultiraju u ozbiljnoj i velikoj šteti i to uzrokuje da područje u kojem je Ovlaštena osoba zadnju put locirana bude proglašeno nesigurnim ili od strane lokalne vlade područjem katastrofe te bude smatrano nenaseljivim ili opasnim; ili
   • nestanak Ovlaštene osobe dok je bila u tranziciji zračnim ili vodenim putem.
 1. Viša sila

– Crisis24 neće prekršiti ove Uslove korištenja niti biti odgovorni za odgodu u njihovom izvođenju ili neuspjehu da se izvede bilo koja od obaveza pod ovim Uslovima korištenja ako takva odgoda ili neuspjeh budu rezultat događaja, okolnosti ili uzroka koji su van razumne kontrole.

 1. Licenca

– Crisis24 ovim daje Klijentu neisključivu, neprenosivu, poništivu svjetsku licencu za Ovlaštenu osobu(e) da pristupe i koriste usluge putem bilo kojeg standarnog preglednika koji podliježe ovim Uslovima korištenja.

– Klijent će:

–           dozvoliti pristup i korištenje samo Ovlaštenoj osobi i nikome drugom;

–           osigurati da broj Ovlaštenih osoba naveden u ovim Uslovima korištenja ne bude premašen;

–           pridržavati se i osigurati da se svaka Ovlaštena osoba pridržava svih Uslova korištenja primjenivih na usluge; i

–           u potpunosti sarađivati sa Crisis24 i njihovim dobavljačima i podizvođačima u vezi sa pristupom ili korištenjem usluga.

 1. Dostupnost

– Klijent je odgovoran da osigura da svaka Ovlaštena osoba ima na raspolaganju sve te uređaje, veze i dozvole koje su potrebne da bi se pristupilo uslugama i da je svaki uređaj kompatibilan sa njihovim sistemima.

– Crisis24 nije odgovaran za bilo kakve troškove koji se plaćaju za neku mrežnu uslugu kako bi se pristupilo uslugama ili za omogućavanje podrške ili održavanja uređaja koji se koriste za pristup uslugama.

– Zbog prirode elektronskog prijenosa podataka putem elektronskih uređaja, Klijent prihvata da Crisis24 ne može garantovati da će podaci prebačeni prema i primljeni  od strane Usluge biti uspješno primljeni, neprekinuti ili sigurni ili bez oštećenja, grešaka, kvarova ili virusa.

– Crisis 24 nisu odgovorni ni za kakve odgode, greške u dostavi ili za druge gubitle ili štetu koja je rezultat transfera podataka putem komunikacijskih mreža i sredstava, uključujući i internet i Klijent prihvata da usluge pružene od strane Crisis24 mogu imati ograničenja, odgode ili druge probleme u vezi sa korištenjem takvih komunikacijskih sredstava.

– Bilo kakva odgovornost koju Crisis24 može imati uslijed gubitaka ili pritužbe koji proističu iz nemogućnosti pristupa ili korištenja usluga ili oslanjanja na podatke prenešene prema i/ili od usluga je isključena u najvećoj mogućoj mjeri koju zakon odobrava.

 1. Informacije

– Klijent će osigurati da sve informacije koje se omoguće Crisis24 i njihovim dobavljačima i podizvođačima od strane Klijenta ili Ovlaštene osobe, budu tačne, potpune i ažurirane. Dok Crisis24 razumno nastoji da potvrdi tačnost bilo koje informacije koju usluge omoguće, Crisis24 ne garantuje da će ta informacija biti bez grešaka ili propusta.

– Usluge se baziraju na informacijama koje Crisis24 omogući Klijentu, Ovlaštenoj osobi(ama) i dobavljačima treće strane i Crisis24 neće biti odgovorni za bilo koje greške ili propuste u informacijama na koje se Crisis24 oslanja.

– Usluge ne čine savjete ili preporuke Crisis24 i Klijent preuzima potpunu odgovornost za bilo koji doneseni zaključak i bilo koju radnju ili grešku koje su rezultat korištenja usluga. Crisis24 nisu odgovorni za bilo koje pretpostavke ili odluke koje napravi Klijent ili Ovlaštena osoba u vezi vrste, učestalosti, načina dostave ili baze informacija omogućenih uslugama.

– Bilo koja odgovornost koju Crisis24 može imati za gubitke ili potraživanja koji su rezultat radnji ili propusta u vezi sa informacijama koje Crisis24 omogući je isključena u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom.

 1. Uslovi plaćanja

Klijent se obavezuje da će platiti Crisis24 puni iznos, u raspoloživim sredstvima i unaprijed prije početka usluga.

 1. Korištenje treće strane

CloseCircle i svo intelektualno vlasništvo s njima u vezi i/ili software ne mogu biti prodati, za njih se ne može dobiti licenca, ne mogu biti dešifrovani, funkcionalno analizirani, komercijalizirani na bilo koji način ili omogućeni trećoj strani bez prethodnog pisanog odobrenja Crisis24. Ni jedan korisnik koji nije Ovlaštena osoba neće dobiti pristup.

 1. Prava intelektualnog vlasništva

–           Close Circle, PeopleMonitor, RiskMonitor, OverWatch, GlobalSOS i GlobalRiskManager su zaštitni znakovi Crisis24. Klijent neće kopirati, snimati, dešifrovati, izdati ili dijeliti sadržaj sa bilo kojom trećom stranom. Crisis24 je vlasnik ili korisnik licence svih prava intelektualnog vlasništva na CloseCircle web stranici i aplikaciji i na materijalima koji objave. Oni su zaštićeni zakonima o autorskim pravima i sporazumima širom svijeta.

– Klijent ne smije mijenjati materijale u vezi sa uslugama. Klijent ne smije koristiti ni koji dio materijala na CloseCircle web stranici i aplikaciji u komercijalne svrhe, a da prije toga ne dobije dozvolu da to uradi od Crisis24 i njihovih nosioca licence. Ako Klijent isprinta, iskopira ili preuzme bilo koji dio CloseCircle web stranice i aplikacije i time prekrši ove Uslove korištenja, Klijent će istog trenutka izgubiti pravo da koristi CloseCircle web stranicu i aplikaciju i Klijent mora, po izboru Crisis24, da vrati, uništi kopije materijala koje je uposlenik Klijenta ili Ovlaštena osoba(e) u pitanju napravila.

 1. Oslanjanje na postavljene informacija

Namjena komentara i drugih stvari postavljenih na CloseCircle web stranici i aplikaciji nije da budu savjeti na koje se može osloniti. Crisis24 zbog toga odbija svaku odgovornost i obavezu koja proističe iz korištenja takvog materijala od strane posjetioca web stranice i aplikacije ili od strane bilo koga drugog ko je informisan o bilo kojem od njihovih sadržaja.

 1. Sistemi klijenata

Ovlaštena osoba(e) će poduzeti sve potrebne korake da osigura da su sistemi informativne tehnologije koja se koristi da se pristupi ili prime usluge slobodne od virusa, trojanaca, crva i logičnih bombi ili drugih materijala koji su zlonamjerni i tehnički štetni („zlonamjerni software“) i neće prebacivati zlonamjerni software na sisteme koji se koriste da se omoguće usluge.

 1. Virusi, hakiranje i drugi prijestupi
 • Ovlaštena osoba(e) ne smije zloupotrijebiti CloseCircle web stranicu i aplikaciju tako što će svjesno ubaciti zlonamjeran software. Ovlaštena osoba(e) ne smije pokušati dobiti neovlašten pristup web stranici i aplikaciji, serveru na kojem se nalazi web stranica i aplikacija ili drugim serverima, kompjuteru ili bazi podataka povezanoj sa web stranicom i aplikacijom. Ovlaštena osoba(e) ne smije napadati web stranicu i aplikaciju putem ‘odbijanje usluge’ napada ili raspoređenog ‘odbijanje usluge’ napada. Ako se ova odredba prekrši, Ovlaštena osoba će počiniti kriminalno djelo pod UK Zakonom o zloupotrebi kompjutera iz 1990. Crisis24 će izvijestiti organe za sporovođenje zakona o jednom takvom prekršaju i sarađivat će sa tim organima tako što će im razotkriti identitet Ovlaštene osobe(a). U slučaju jednog takvog prekršaja, pravo Ovlaštene osobe da koristi usluge će istog trenutka nestati.
 • Crisis24 poduzima opravdane korake kako bi održavali svoje sisteme slobodne od zlonamjernog softwarea, ali Crisis24 neće biti odgovorni za bilo koju gubitak ili štetu uzrokovanu širenjem napada ‘odbijanje usluge’, virusima ili drugim tehnički štetnim materijalima koji mogu zaraziti kompjutersku opremu Ovlaštene osobe(a), kompjuterske programe, podatke ili druge vlasničke materijale zbog toga što je Ovlaštena osoba(e) koristila CloseCircle web stranicu i aplikaciju ili zbog toga što je Ovlaštena osoba preuzimala materijale koji su na njih postavljeni ili na neku drugu web stranicu koja se njima povezana.
 1. Kako potraživati (uslugu)

Nakon što potencijalni i stvarni incident bude otkriven, što može dovesti do Osiguranog incidenta, Klijent će odmah kontaktirati Kriznu liniju za hitne slučajeve dostupnu 24 sata na:

UK: 0044 2039 486 842

SAD: 001 6468 441 032

Ili pritiskom na dugme mobilne aplikacije „Pozovi“.

Play Video