OPŠTI USLOVI I ODREDBE

Ove odredbe i uslovi se odnose na vaše korišćenje veb www.closecircle.com veb-sajta i aplikacije. Veb-sajt i aplikacija su u vlasništvu i održava ih Crisis24 Limited (“Crisis24”). Pažljivo pročitajte odredbe i uslove, zajedno sa Politikom privatnosti. Korišćenjem veb-sajta i aplikacije pristajete na odredbe i uslove. Ako se ne slažete sa ovim odredbama i uslovima, morate odmah prestati da koristite veb-sajt i aplikaciju.

 

Samo u informativne svrhe

Veb-sajt i aplikacija su samo za korišćenje informacija i predstavljene informacije su date samo kao uputstvo, nisu namenjene tome da budu deo nekog ugovora i podložne su promenama bez prethodne najave. Crisis24 je preduzeo razumne korake u kreiranju sadržaja veb-sajta i aplikacije, ali ne daje garanciju u pogledu tačnosti, potpunosti ili adekvatnosti informacija, niti u pogledu toga da veb-sajt i aplikacija ne krše prava nekog trećeg lica.

 

Odgovornost

Crisis24 ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakve greške, propuste ili za bilo kakve direktne, indirektne, posledične ili kumulativne gubitke, štetu ili zahteve koji proističu iz upotrebe, dostupnosti ili nemogućnosti korišćenja veb-sajta i aplikacije, ili za bilo kakve greške, pogrešno predstavljanje, oslanjanje ili propuste. Crisis24 ne prihvata obavezu dužne pažnje prema vama. Vi ste odgovorni za ono što odaberete da uradite sa informacijama na veb-sajtu i aplikaciji. Crisis24 ne prihvata nikakvu odgovornost i ne daje garancije da će funkcije sadržane na veb-sajtu i aplikaciji biti bez grešaka, prekida ili da vas pristup veb-sajtu i aplikaciji neće izložiti nekom virusu ili štetnim elementima.

Slažete se da se materijal kome se pristupa ili koji se preuzima putem korišćenja sajta i aplikacije Crisis24 dobija u potpunosti na sopstvenu odgovornost i da ćete biti u potpunosti odgovorni za bilo kakvu nastalu štetu na računarskim sistemima, softveru i/ili za bilo kakav posledični gubitak podataka, čak i ako je Crisis24 obavešten o mogućnosti takve štete.

 

Prava intelektualne svojine

Svi žigovi, logotipi i uređaji na veb-sajtu i aplikaciji, bilo da su registrovani ili neregistrovani, u vlasništvu su Crisis24 i njegovih davalaca licenci (osim ako to nije posebno navedeno). Sav raspored, sadržaj i aranžman na veb-sajtu i aplikaciji je autorsko pravo Crisis24 i njegovih davalaca licenci, sa svim zadržanim pravima, osim ako nije posebno navedeno drugačije.

Crisis24 (i njegovi davaoci licenci) je vlasnik i ostaje vlasnik sadržaja veb-sajta i aplikacije. Dozvoljeno vam je da preuzimate i štampate sadržaj sa veb-sajta i aplikacije isključivo radi vaše lične upotrebe. Sadržaji veb-sajta i aplikacije ne smeju biti kopirani ili reprodukovani, izmenjeni, preraspoređeni, korišćeni, niti se na drugim način njima može raspolagati iz bilo kog drugog razloga, bez izričite pisane dozvole kompanije Crisis24. Posebno nemate pravo da koristite sadržaj veb-sajta i aplikacije za komercijalnu eksploataciju u bilo kojim okolnostima.

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Crisis24 strogo preduzima sve razumne korake za poštovanje zakona o zaštiti podataka u skladu sa svojom politikom privatnosti.

 

Pristupačnost

Vi ste odgovorni da uradite sve što je potrebno da omogućite pristup veb-sajtu i aplikaciji. Takođe ste odgovorni da obezbedite da sve osobe koje pristupaju veb-sajtu i aplikaciji putem vaše internet konekcije budu upoznate sa ovim odredbama i uslovima i da ih se pridržavaju.

Vi ste dalje odgovorni da sva lica koja pristupaju veb-sajtu ili aplikaciji putem vaše CloseCircle pretplate daju izričitu saglasnost za obradu njihovih ličnih podataka, ili u slučaju dece, da tu saglasnost dȃ odgovarajuća osoba.

U sklopu korišćenja veb-sajta i aplikacije, od vas može biti zatraženo da napravite korisničko ime i lozinku. Vi ste odgovorni za čuvanje poverljivosti vašeg korisničkog imena i lozinke i odgovorni ste za sve aktivnosti koje se sprovode pod njima.

Crisis24 nema mogućnosti da proverava identitet ljudi koji koriste veb-sajt i aplikaciju i neće biti odgovoran za gubitke koje ste pretrpeli u slučaju da vaše korisničko ime ili lozinku koristi neko drugi, osim ako to nije posledica naše nepažnje. Pristajete da odmah obavestite Crisis24, ako saznate ili sumnjate da je došlo do neovlašćenog korišćenja vaše lozinke ili korisničkog imena.

Potvrđujete da su: (a) sve informacije i podaci koje ste dostavili Crisis24 (uključujući i podatke o registraciji) istinite, tačne i ažurne u svim aspektima i u svakom trenutku; i (b) u svakom trenutku ćete se pridržavati ovih odredbi i uslova.

Pristajete da u korišćenju veb-sajta i aplikacije nećete:

 • koristiti veb-sajt i aplikaciju u bilo kakve nezakonite svrhe ili na način kojim se krše tuđa prava ili ograničava ili sprečava tuđe korišćenje i uživanje u veb-sajtu i aplikaciji;
 • koristiti veb-sajt i aplikaciju na bilo kakav način kojim se prekida, oštećuje, narušava veb-sajt i aplikacija ili kojim se čini da ona postane manje efikasna;
 • izdavati se za druge osobe (žive ili pokojne), pogrešno predstavljati vaše veze sa nekom osobom ili subjektom ili pružati lažne informacije ili informacije koje na drugi način dovode u zabludu;
 • prenositi datoteke koje sadrže viruse, trojance ili druge štetne programe;
 • ovlastiti, ohrabriti ili pomoći drugoj osobi da kopira, izmeni, podvrgne obrnutom inžinjeringu, izvrši dekompilaciju, rastavi, izmeni ili na drugi način izmeni neki softver (uključujući izvorni kôd), baze podataka i drugu tehnologiju koja čini deo veb-sajta i aplikacije;
 • izvršiti ili pokušati prodor u bezbednosne mere veb-sajta i aplikacije; ili
 • poslati e-poštom, objavljivati ili na drugi način širiti sadržaj koji je klevetnički, nepristojan ili može uznemiriti, ugroziti ili vređati pojedinca ili grupu pojedinaca po osnovu religije, pola, seksualne orijentacije, rase, etničke pripadnosti, starosti ili invaliditeta ili koji je drugi način neprikladan.

 

Crisis24 može, po sopstvenom nahođenju, prekinuti ili obustaviti pristup celom veb-sajtu ili aplikaciji ili njenom delu bez ikakve najave i iz bilo kog razloga. Sve aktivnosti za koje se sumnja da su nezakonite, prevarne ili nedozvoljene mogu biti osnov, iako ne isključivi, za prekid vašeg korišćenja veb-sajta i aplikacije. To neće ograničiti pravo Crisis24 da preduzme drugu radnju protiv vas koju smatra prikladnom za odbranu svojih prava ili prava nekog trećeg lica.

 

Linkovi

Crisis24 može da postavlja linkove ka drugim veb-sajtovima u okviru veb-sajta i aplikacije. Potvrđujete da Crisis24 ne kontroliše takve veb-sajtove trećih lica i da nije odgovoran za njihov sadržaj. Crisis24 neće učestvovati ni u kakvoj transakciji ili ugovoru sa trećim licem koji eventualno zaključite preko tih veb-sajtova. Crisis24 ne snosi odgovornost prema vama za eventualni gubitak ili štetu koju možete pretrpeti korišćenjem tih veb-sajtova, i pristajete da nećete uključiti Crisis24 ni u kakav spor između vas i nekog trećeg lica.

Možete da postavite link na veb-sajt ili aplikaciju, pod uslovom da to uradite na način koji je fer i dozvoljen i ne narušava reputaciju Crisis24 ili istu koristi, ali ne smete da postavite link tako da predlažete bilo kakav vid udruživanja sa Crisis24, odobravanja ili podrške od strane Crisis24, osim ako vam Crisis24 nije dao pisanu dozvolu za to.

 

Opšte napomene

Ove odredbe i uslovi tumačiće se u skladu sa engleskim pravom i pod isključivom nadležnošću engleskih sudova.

Bilo kakav propust Crisis24 da ostvari neka prava koja uživa pod ovim odredbama i uslovima ne predstavlja odricanje od tih prava, osim ako na to Crisis24 nije izričito pristao u pisanoj formi. Ako neki deo ovih odredbi i uslova bude zabranjen ili sud ili regulatorno telo utvrdi da je nevažeći, ostale odredbe će nastaviti da važe.

Crisis24 će možda želeti da prenese svoja prava ili obaveze ili da podugovori svoje obaveze iz ovih odredbi i uslova drugom pravnom licu. Slažete se da Crisis24 to može učiniti, pod uslovom da to neće nepovoljno uticati na standard usluge koju dobijate po ovim odredbama i uslovima.

Ove odredbe i uslovi se primenjuju lično na vas. Vaša prava ili obaveze po ovim odredbama i uslovima ne možete preneti ni na koga drugog. Namena ovih odredaba i uslova nije da daju bilo kakva prava nikome osim vama i Crisis24.

 

 

USLOVI KORIŠĆENJA PROIZVODA

Pristupačnost

klijent se slaže da bude obavezan uslovima korišćenja navedenim u ovom odeljku i delovima od 1. do 8. (uključujući i njih) kao relevantnim za njega, s obzirom na stepen zahtevane usluge, prihvaćen od strane Crisis24 i plaćen od strane klijenta unapred, tokom važenja ovih uslova korišćenja.

Klijent će obezbediti da svaka imenovana osoba (ili više njih) u potpunosti ispunjava uslove korišćenja ovih uslova korišćenja, kao da je na sličan način njima obavezana kao i klijent.

Usluge navedene u delovima 1, 2, 3. i 4 podležu odredbama, uslovima i isključenjima članova u delu 6, delu 7. i delu 8. (i samom relevantnom delu) i pokrivaju imenovanu osobu (osobe) u slučaju pokrivenog incidenta označenog u odgovarajućem delu, koji se dogodi za vreme trajanja ovih uslova korišćenja.

U slučaju incidenta koji bi inače bio pokriveni incident, osim isključenja ili nekog drugog razloga koji sprečava da isti bude tako utvrđen, klijent ili imenovana osoba mogu biti pokriveni, ako klijent zahteva da Crisis24 pruži usluge koje su predmet dela 5. i da Crisis24 pristane da to uradi, u tom slučaju će imenovanim osobama biti pružene usluge utvrđene u delu 5, u skladu sa ovim uslovima korišćenja i posebno sa delom 6, delom 7. i delom 8.

Maksimalni stepen pokrića koji obezbeđuje Crisis24 neće premašiti ograničenja utvrđena u delu 6.

 

Prvi deo | ONLINE PORTAL

Pristup za klijenta servisu praćenja putnika Crisis24 i usluzi upravljanja bezbednošću putovanja putem onlajn portala (u daljem tekstu: Portal) i mobilne aplikacije. Portal pruža obaveštajne podatke o riziku zemlje iz niza otvorenih i poverljivih izvora. Imenovane osobe mogu da pristupe bezbednosnim i geopolitičkim obaveštajnim podacima o trenutnim i budućim pretnjama širom sveta. Konkretno, usluge obezbeđuju sledeće ključne funkcije:

 1. Portal
 2. Globalna mapa

Funkcija portala „Globalne mape“ klijentu pruža mogućnost da vidi globalnu mapu:

 • Imenovanih osoba.
 • Globalna mapa se zasniva na unosima imenovanih osoba klijenta putem aplikacije, sredstava za praćenje uživo ili ručnog prijavljivanja.
 • Rejting rizika za svaku zemlju.
 • Izdata upozorenja o zemljama.
 1. Rizik i obaveštajni podaci o zemljama
 • Profili putnih rizika o približno 500 globalnih lokacija, uključujući oko 200 zemalja/teritorija i oko 300 gradova.
 • Bezbednosna upozorenja 24/7/365 dostavljena putem e-pošte kada je to moguće, na osnovu blizine imenovanih osoba upozorenju.
 • Pristup nizu obaveštenja kojih obično ima više od 10.000 godišnje.
 • Bezbednosni obaveštajni podaci pred polazak.
 1. Slanje poruka

Portal ima sledeće mogućnosti slanja poruka:

 • Mogućnost da Crisis24 šalje automatizovane poruke e-pošte imenovanim osobama (upozorenja po zemljama, tzv. „country alerts“) koje sadrže pojedinosti o novoj bezbednosnoj situaciji u zemlji u koju putuju.
 • Portal omogućava klijentu da bezbedno kontaktira imenovane osobe putem telefona, e-pošte ili SMS-a pojedinačno ili grupno, putem portala za dvosmernu komunikaciju.

 

 1. Aplikacija

Aplikacija CloseCircle je dostupna na iOS uređajima, od verzije iOS 9 nadalje, Android uređajima, od Android OS Lollipop 5.1 nadalje, i ima sledeće ključne funkcije:

 • Mogućnost da klijentove imenovane osobe dvosmerno komuniciraju sa Crisis24 ili klijentom brzo putem aplikacije i SMS-a.
 • Mogućnost ažuriranja kontakt podataka i postavki imenovane osobe putem aplikacije
 • Praćenje lokacije i kretanja imenovane osobe u realnom vremenu, ako je praćenje omogućeno u aplikaciji od strane imenovane osobe ili je aktiviran poziv u pomoć (SOS).
 • Imenovana osoba treba odmah da pritisne SOS dugme ako se nalazi u blizini incidenta ili ako je obaveštena od strane Crisis24 da to učini. To će Crisis24 dati ažuriranu lokaciju imenovane osobe i nagoveštaj da li joj je potrebna pomoć ili ne, iako ta funkcija povećava potrošnju baterije.
 • Praćenje se zasniva na koncepciji značajnog kretanja koja maksimalno povećava optimizaciju baterije. Signali za praćenje se šalju kada se neko kreće, a ne kada stoji, kako bi se smanjila upotreba baterije. Kada se imenovana osoba kreće relativno sporo, npr. hoda, signal za praćenje se šalje otprilike na svakih 500 metara. Kada se imenovana osoba kreće brže, npr. vozom ili automobilom, signal za praćenje šalje se otprilike na svakih 5 minuta. Između signala za praćenje, lokacija imenovane osobe na portalu se neće promeniti i samim tim će biti tačna samo u razmaku od 5 minuta ako se ta imenovana osoba pomerila. Svaki put kada imenovana osoba pritisne SOS ili se prijavi u okviru aplikacije, lokacija imenovane osobe unutar portala ažurira se sa veoma preciznom lokacijom, u krugu od otprilike 10 metara. Iz bezbednosne perspektive, taj način praćenja daje Crisis24 timu ono što mu je potrebno i optimizuje korišćenje baterije u odnosu na tačnost. Međutim, klijenti mogu da žele preciznije tekuće određivanje lokacije od ove, po cenu bržeg trošenja baterije, tako da Crisis24 pruža mogućnost klijentima da sami povećaju ili smanje učestalost praćenja signala, u zavisnosti od toga da li žele da daju prioritet tačnosti u odnosu na trošenje baterije.
 • Pošaljite SOS obaveštenje Crisis24.
 • Prijem lokalizovanih obaveštenja putem e-pošte i obaveštenja o incidentima u blizini imenovane osobe.
 • Ručno potvrđivanje ili ažuriranje lokacije pomoću funkcije „Prijavi se“.
 • Pristup određenim pregledima za datu zemlju i opštim savetima za putnike.

 

Drugi deo | GLOBALNI OPERATIVNI CENTAR, BEZBEDNOSNA PODRŠKA I NADZOR 24/7

Globalni operativni centar Crisis24 će uložiti sav razumno mogući trud da obezbedi:

 • Pristup operativnom centru 24/7 za klijentove imenovane osobe, koji podrazumeva:
 • Bezbednosne savete pre polaska, u obliku predloga koji se odnose na putovanje i bezbednost.
 • Hitne savete koji se odnose na putovanje i bezbednost.
 • Eskalaciju vanrednih situacija kako bi se pomoć u kriznim situacijama i evakuacija pod uslovima predviđenim u CloseCircle.
 • Praćenje u realnom vremenu (24/7/365) obaveštenja koja šalje CloseCircle u vezi sa blizinom imenovanih osoba klijenta.
 • Proaktivno praćenje (korišćenjem različitih alata) novih pretnji i incidenata.
 • Besplatna komunikacija sa imenovanim osobama u zemljama visokog rizika i stepena iznad; ako klijent to zahteva.
 • Reakcija na upozorenja/incidente/krize u ime klijenta 24/7/365, u skladu sa uslovima korišćenja:
 • Odgovor na incidente koje rešava globalni operativni centar. Za incidente UMERENOG nivoa i iznad, Crisis24 će pokušati da potvrdi da su imenovane osobe pogođene incidentom bezbedne i da pruži brze savete i pomoć ako je to potrebno, uključujući evakuaciju ili pomoć u kriznim situacijama u skladu sa uslovima korišćenja.
 • Komunikacija će biti putem SMS/e-pošte/telefona imenovanim osobama. Globalni operativni centar će pokušati da stupi u kontakt sa imenovanim osobama; posle toga se stvar prosleđuje klijentu.
 • Proaktivna i redovna obaveštenja koja se šalju klijentu za svaki incident koji pogađa neku imenovanu osobu sve dok se slučaj ne zatvori/ dok se Crisis24 ne potvrdi da je data imenovana osoba bezbedna.
 • Pristup, po nahođenju Crisis24, kriznoj mreži Crisis24 u zemlji (dobavljačima i podizvođačima) za pomoć u kriznim situacijama.
 • Veza sa pružaocima putnog osiguranja (kada je potrebno).

 

Deo 3. | REAGOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA, EVAKUACIJA U SLUČAJU POLITIČKIH I PRIRODNIH KATASTROFA

U skladu sa ovim uslovima korišćenja, Crisis24 pruža niz usluga osmišljenih tako da imenovane osobe ostanu bezbedne u slučaju opasnosti zbog niza vanrednih i bezbednosnih incidenata, uključujući terorističke incidente. U slučaju da imenovana osoba bude u opasnosti zbog političke evakuacije, evakuacije u slučaju prirodne katastrofe ili incidenta pokrivenog kriznim odgovorom, Crisis24 će brzo reagovati da pomogne imenovanoj osobi. U tom trenutku, Crisis24 će odrediti najbolji pravac delovanja, koji podrazumeva evakuaciju imenovanih osoba u skladu sa ovim uslovima korišćenja.

Svim tim koordiniraju naši iskusni interni stručnjaci za krizni menadžment i reagovanje u vanrednim situacijama i bezbednosni analitičari, kao i naša mreža proverenih timova za reagovanje u vanrednim situacijama u zemlji.

U skladu sa ovim uslovima korišćenja, Crisis24 će klijentu pružiti usluge u odnosu na sledeće situacije, koje su definisane kao „pokriveni incidenti“ tokom trajanja ovih uslova korišćenja:

Politička evakuacija – Crisis24 će platiti opravdane troškove nastale u evakuaciji ili hibernaciji imenovanih osoba ako je potrebna njihova hitna politička evakuacija.

Evakuacija u slučaju prirodnih katastrofa – Crisis24 će platiti opravdane troškove nastale u slučaju da je imenovanim osobama potrebna hitna evakuacija posle prirodne katastrofe, zbog toga što na njihovoj lokaciji više ne može da se boravi ili zbog nadolazeće prirodne katastrofe na lokaciji imenovane osobe.

Povratak posmrtnih ostataka preminulih – U slučaju događaja koji je izazvao pokriveni incident, kao rezultat političke evakuacije, evakuacije zbog prirodnih katastrofa ili reagovanja u kriznim situacijama, Crisis24 će platiti razumne troškove nastale prilikom povratka posmrtnih ostataka preminulih u matičnu zemlju imenovane osobe, ako imenovana osoba umre tokom pokrivenog incidenta.

Reagovanje u kriznim situacijama – Usluga reagovanja u kriznim situacijama predstavlja pružanje pomoći u čitavom svetu imenovanim osobama u slučaju da su u opasnosti izazvane raznim vrstama incidenata, u skladu sa uslovima korišćenja. U skladu sa ovim uslovima korišćenja, kada globalni operativni centar Crisis24 utvrdi da je imenovana osoba pogođena nekim incidentom, brzo će pružiti pomoć i zaštititi tu osobu.

U slučaju otmice, kidnapovanja, nestanka, protivpravnog zadržavanja, iznude, krivičnog dela sa nasiljem, terorizma i/ili katastrofe koju je izazvao čovek, Crisis24 će platiti opravdane troškove koje je klijent pretrpeo u pružanju pomoći i privremene zaštite imenovanih osoba u periodu do (ali ne i duže od) šezdeset (60) uzastopnih dana od dana kada se dogodio pokriveni incident. U skladu sa uslovima korišćenja, služba za reagovanje u kriznim situacijama pokriva imenovane osobe širom sveta, uključujući i njihovu matičnu zemlju.

Za više informacija o situacijama koje pokriva služba za reagovanje u kriznim situacijama pogledajte definicije sadržane u delu 8 – Opšti uslovi.

 

Deo 4. | UGOVORENE USLUGE – PREMIUM CLOSECIRCLE

Pored karakteristika standardnog CloseCircle paketa u ovim uslovima korišćenja, kada se klijent opredeli za Premijum uslugu CloseCircle, imenovane osobe dobijaju i sledeće usluge:

KONSULTACIJE O RIZIKU

Imenovane osobe će u okviru paketa „Premium CloseCircle“ dobit jednu posetu na lokaciji (minimum četiri (4) sata na licu mesta, maksimalno osam (8) sati) u bilo kom većem gradu na svetu, od strane specijalističkog konsultanta za rizike Crisis24, koji će sprovesti proveru načina života i uraditi bezbednosnu obuku sa svim imenovanim osobama – precizan raspored će biti dogovoren između klijenta i konsultanta u uvodnom telefonskom pozivu radi upoznavanja. Zaključci i preporuke posete biće dokumentovani u sažetom izveštaju. Svi opravdani troškovi povratnog putovanja konsultanta uključeni su u cenu Premijum CloseCircle paketa.

 1. PROVERA NAČINA ŽIVOTA

Provera načina života sastoji se od sledećih ključnih elemenata, u zavisnosti od željenih opcija imenovanih osoba:

 • Proces konsultacija sa svim dostupnim imenovanim osobama, radi prikupljanja informacija o pojedincima radi davanja saveta i izrade propratnog izveštaja, uključujući informacije kao što su:
 • Ličnosti;
 • Rutine;
 • Lokacije;
 • Opšti rizici vezani za bezbednost;
 • Postojeće mere bezbednosti.
 • Analiza prebivališta imenovanih osoba radi utvrđivanja slabih tačaka ili drugih bezbednosnih potreba.
 • Razmatranje posebnih oblasti rizika, na primer:
 • Prethodni problemi/incidenti;
 • Informaciona bezbednost;
 • Problemi sa osobljem službe obezbeđenja.
 1. OBUKA

Program obuke (minimum dva (2) sata, maksimalno četiri (4) sata) je fleksibilan i biće dogovoren pre posete. Program će biti zasnovan na oblastima od interesa specifičnim za imenovane osobe, sa izborom sledećih tema (koje mogu biti podložne promenama):

 • Svest o ličnoj bezbednosti i prevencija kriminala;
 • Bezbednost putovanja (hoteli, aerodromi i bezbednost na putevima);
 • Informaciona bezbednost;
 • Izbegavanje kidnapovanja i preživljavanje;
 • Suočavanje sa pretnjama i odgovor na pokušaje iznude.
 1. PISANI MATERIJAL

Konsultant će obezbediti sledeći materijal nakon posete:

 • Osnovna brošura o bezbednosti putovanja;
 • Biće poslat propratni izveštaj zasnovan na temama iz procesa konsultacija i zaključci posete konsultanta za rizik. Izveštaj sadrži savete i preporuke (maksimalne dužine pet (5) strana A4).
 1. UČENJE NA DALJINU

Pristup platformi za učenje na daljinu o upravljanju rizicima na putovanju Crisis24 za sve imenovane osobe.

Platforma sadrži bezbednosne strategije i savete za poboljšanje lične bezbednosti i pomoć u zaštiti poverljivih informacija i sredstava. Moduli obuhvataju sledeće: svest o bezbednosti tokom putovanja, informaciona bezbednost u inostranstvu, izbegavanje mita i korupcije, kako reagovati i postupati u kritičnim događajima/prirodnim katastrofama, u slučaju otmice radi otkupa i ako ste ženski putnik:

 • Video zapisi, tekst i grafika
 • Pristup moguć preko interneta ili sa pametnog telefona
 • Platforma je pristupačna osobama sa invaliditetom
 • „Scenske“ probe
 • Usaglašena sa SCORM.

Po završetku kursa učenja na daljinu, izdaje se sertifikat o uspešnom završenom kursu.

 1. PRISTUP SPECIJALISTIČKIM SAVETNICIMA ZA RIZIKE

Uz Premijum paket CloseCircle, imenovane osobe dobijaju pristup globalnom operativnom centru Crisis24 i specijalističkom timu konsultanata za rizike (putem telefona ili e-pošte) koji pružaju prilagođene odgovore na pitanja, savete i pomoć (pod uslovima razumne upotrebe, koje utvrđuje Crisis24 po sopstvenom nahođenju).

 

 1. | NEUGOVORENE USLUGE

GLOBALNI OPERATIVNI CENTAR – BEZBEDNOSNA PODRŠKA I NADZOR 24/7

Ako incident nije pokriveni incident po definiciji iz uslova korišćenja, ali ako klijent i dalje zahteva bezbednosnu pomoć ili evakuaciju, Crisis24 može da pruži bilo koju od sledećih usluga, međutim naknade za vođenje predmeta primenjivaće se u svim sledećim slučajevima:

 • Koordinacija evakuacije imenovanih osoba na najbližu lokaciju za koju Crisis24 smatra da je bezbedna.
 • Hitni transport i koordinacija bezbednosne pratnje za imenovane osobe kada je tako nešto prikladno.
 • Upravljanje intervencijom za imenovane osobe u vanrednim situacijama.
 • Podrška imenovanim osobama u slučaju otmice radi otkupa.

Naknade za vođenje predmeta

Naknade za vođenje predmeta su naknade koje naplaćuje Crisis24, pored naknada za ugovorene usluge, u pogledu svih neugovorenih usluga koje se pružaju imenovanim osobama.

U slučaju da su potrebne neugovorene usluge, Crisis24 će klijentu dostaviti ponudu na osnovu koje će naplaćivati neugovorene usluge koje pruža Crisis24 i njegova mreža dobavljača i podizvođača (dnevne cene za vođenje predmeta). Ukoliko nije drugačije naznačeno u ponudi, troškovi osoblja Crisis24 uključeni u ponudu biće naplaćeni po sledećim cenama, koje se primenjuju na svakih dvanaest (12) sati (osim ako nije drugačije navedeno) i naplaćuju se u dvanaest (12) rata po satu (zaokruženo do najbližeg perioda dvanaest (12) sati):

 

Dnevne cene za vođenje predmeta

Naknada (za 12 sati)

Stručnjak za otmice i otkup (K&R Specialist responder)

       GBP 2.500.00

Prvi poziv radi procene stručnjaka za otmice i otkup (po pozivu)

GBP 300.00

Naknadni pozivi stručnjaka za otmice i otkup (po pozivu)

GBP 250.00

Operativac za reagovanje na terenu (Deployed Response Operative)

GBP 1.800.00

Crisis24 – reagovanje u vođenju predmeta

GBP 1.200.00

 

Prihvatanje ponude od strane klijenta obavezuje klijenta da plati dnevne cene vođenja predmeta i spoljne troškove i izdatke po ovde definisanoj osnovici.

Spoljni troškovi i izdaci mogu da podrazumevaju (bez ograničenja):

 • Troškove putovanja avionom, autobusom ili brodom.
 • Troškove drumskog bezbednosnog prevoza, npr. oklopnim vozilom, putničkim vozilom, itd.
 • Troškove komunikacije.
 • Smeštaj, npr. hotel.
 • Troškove hrane i pića.
 • Troškove putovanja, npr. vize, taksi prevoz, itd.

Crisis24 će se primenjivati i naplaćivati klijentu povećanje od 10% (deset posto) na spoljne troškove i izdatke.

Avansne uplate

Sve neugovorene usluge za koje se plaćaju naknade za vođenje predmeta ili spoljni troškovi i izdaci, klijent je dužan da plati Crisis24 u celosti i unapred, pre početka usluga. Naknade za vođenje predmeta će se obračunavati po proceni, ukoliko stvarne naknade variraju eventualne dodatne naknade klijentu će se obračunati čim iste postanu očigledne i pre nego što budu pružene dodatne usluge. U slučaju povraćaja novca, kada su stvarne naknade niže od procenjenih, povraćaj novca klijentu se vrši po završetku usluge.

Svi iznosi navedeni u ovim uslovima korišćenja ne obuhvataju porez na dodatu vrednost, lokalne poreze, porez po odbitku ili slične poreze, odbitke ili zadržavanja koja se primenjuju u bilo kojoj zemlji, koje je klijent dodatno dužan da plati.

 

 

DEO 6. | GRANICE POKRIĆA

Pokriveni incident

Ograničeno na imenovanu osobu

Politička evakuacija

GBP 250,000

Evakuacija u slučaju prirodne katastrofe

GBP 250,000

Povratak posmrtnih ostataka preminulih

GBP 50,000

Reagovanje u kriznim situacijama

GBP 250,000

 

DEO 7. | VISOKORIZIČNE TERITORIJE

Sledeće teritorije se smatraju VISOKORIZIČNIM TERITORIJAMA za usluge sadržane u ovim uslovima korišćenja:

 • Avganistan • Iran • Irak • Libija • Severna Koreja • Somalija • Sirija • Jemen

 

 1. | OPŠTI USLOVI
 2. Definicije

U ovim uslovima, reči i rečenice u nastavku imaju sledeće značenje:

Telesna povreda znači fizička povreda koju pretrpi imenovana osoba, prouzrokovana isključivo i neposredno nasilnim putem.

Klijent znači pojedinac koji je pretplaćen na CloseCircle i koji je naveden na portalu Crisis24 kao administrator.

Imenovana osoba označava klijenta i imenovanu osobu koju je klijent naveo na portalu Crisis24.

Nestanak podrazumeva potpuni i neočekivani gubitak kontakta sa imenovanom osobom u periodu dužem od četrdeset osam (48) sati.

Hitna politička evakuacija je evakuacija koja je neophodna zbog:

Upozorenja o evakuaciji; i/ili

Imenovane osobe koja su proterana ili proglašena personom non grata na osnovu pisane naredbe legitimne vlade zemlje domaćina; i/ili

Političkih i vojnih događaja u zemlji domaćinu, koji su stvorili situaciju u kojoj su imenovane osobe u opasnosti da pretrpe direktne telesne povrede, (ako to utvrdi Crisis24 u saglasju sa zemljom domaćinom i/ili vlastima matične zemlje), do te mere da je potrebno ukloniti imenovane osobe iz zemlje domaćina; i/ili

Ako međunarodne aviokompanije ne lete na područje zemlje domaćina dvadeset četiri (24) sata ili duže zbog bezbednosne situacije u zemlji domaćinu i nema naznaka da će se ta situacija promeniti u dogledno vreme.

Ako je imenovana osoba neposredno obuhvaćena terorističkim napadom ili je očevidac terorističkog napada i/ili je smeštena na udaljenosti od tri (3) milje od terorističkog napada kada se taj napad dogodi.

Evakuacija je prevoz imenovanih osoba iz zemlje domaćina na najbliže bezbedno mesto, prema onome što je utvrdio Crisis24, a zatim ako je potrebno do:

njihove matične zemlje; ili

na lokaciju na kojoj subjekat koji je sponzorisao putovanje ima sedište ili vodi alternativni objekat; ili

u zemlju domaćina, ako Crisis24 smatra da je to prikladno.

Upozorenje o evakuaciji podrazumeva zvaničnu preporuku državnog organa da kategorije osoba koje obuhvataju imenovane osobe treba da napuste zemlju domaćina zbog političkih i vojnih događaja.

Iznuda podrazumeva ilegalne pretnje, bilo direktno ili indirektno imenovanoj osobi:

da će je ubiti, povrediti ili oteti;

da će zagaditi ili fizički oštetiti ili uništiti imovinu u vlasništvu imenovane osobe ili koju je imenovana osoba iznajmila; ili

da će širiti, otkriti ili koristiti lične, privatne ili poverljive podatke;

upućene od strane lica koja potom zahtevaju otkupninu kao uslov da pomenute pretnje ne ostvare.

Porodično članstvo podrazumeva grupu od najviše šest (6) osoba koje pripadaju istoj porodici.

Državni organ znači odgovarajući državni subjekat, službu, upravu ili ambasadu države čije je imenovana osoba državljanin i koji je zadužen za spoljne poslove.

Hibernacija znači ostanak u zemlji domaćinu ili na bezbednom mestu koje je odabrao Crisis24.

Otmica znači prisilno zadržavanje (ili pokušaj prisilnog zadržavanja) neke osobe u periodu dužem od tri (3) sata za vreme putovanja avionom, motornim vozilom, vozom ili brodom ili drugim oblikom javnog ili privatnog prevoza.

Matična zemlja je zemlja državljanstva imenovane osobe i/ili zemlja u kojoj imenovana osoba ima primarni stalni boravak.

Zemlja domaćin je zemlja ili region unutar te zemlje, u kojoj je imenovana osoba bila na putovanju ili je rezident kao iseljenik, a koja nije matična zemlja imenovane osobe.

Neminovna prirodna katastrofa podrazumeva to da su lokalne vlasti zemlje domaćina, tokom roka za pružanje usluga koje su predmet pretplate, izdale:

upozorenje na cunami, u kojem se preporučuje da se građani evakuišu ili pomere na visoko tlo zato što se cunami očekuje u narednih dvanaest (12) sati; Ili

upozorenje na uraganske vetrove nivoa 4 (od 130-156 km/h ili jače), u kojima se preporučuje građanima da se evakuišu ili presele u skloništa od uragana.

Otmica podrazumeva bilo događaj ili niz povezanih stvarnih, pokušanih ili navodnih događaja, koji podrazumevaju otimanje, zadržavanje ili prisilno ili prevarno odvođenje jedne ili više imenovanih osoba, radi zahtevanja otkupa kao uslova za njihovo puštanje.

Granice odgovornosti su maksimalan iznos nadoknade koji će Crisis24 platiti kao što je navedeno u delu 6.

Katastrofa koju je izazvao čovek znači namerni ili postupci iz nepažnje koji su neposredno i u najvećoj meri izazvali jedan ili više tačno utvrđenih katastrofalnih događaja.

Prirodna katastrofa podrazumeva događaj koji predstavlja prirodnu pojavu – zemljotres, vulkansku erupciju, cunami, sneg, kišu, grad, munju, poplavu, vetar, uragan, prašinu ili pesak nošen vetrom, koja za posledicu ima rasprostranjeno i teško fizičko oštećenje imovine, tako da vlada zemlje domaćina zvanično proglašava katastrofu i utvrđuje da je pogođena oblast nenaseljiva. Ni u kom slučaju se neće smatrati da se pojam prirodne katastrofe primenjuje na morsko plovilo, brod ili plovni objekat bilo koje vrste.

Politički i vojni događaji podrazumevaju sledeće:

rat, građanski rat, građanske nemire, vojni ustanak, pobunu, revoluciju, ustanak ili nuklearne, biološke ili hemijske incidente direktno izazvane aktom terorizma; i/ili

državni udar koji se dešava u zemlji domaćinu.

Nekretnine podrazumevaju zgrade (uključujući nameštaj, opremu, umetnička dela i druge sadržaje), fabriku i opremu fiksnu ili mobilnu (uključujući plovila i avione), rasne konje i stoku u vlasništvu ili zakupu od strane imenovane osobe.

Crisis24 znači Crisis24 Limited.

Otkup podrazumeva gotovinu i/ili utržive hartije od vrednosti, robu ili usluge koje se predaju ili će biti predate od strane ili u ime imenovane osobe, kako bi se ispunio zahtev otmičara ili iznuđivača.

Razumni troškovi označavaju troškove koje pretrpi klijent (ili imenovana osoba, kada je klijent dužan da nadoknadi te troškove) za:

putovanja ekonomskom klasom, osim ako tako nešto nije dostupno ili moguće, ili je putovanje drugim sredstvima od suštinskog značaja da se izbegne neminovna telesna povreda ili da se ispoštuje rok koji je dat da se napusti zemlja domaćin, u skladu sa naređenjima priznate vlade te zemlje domaćina;

troškove smeštaja i hrane nastale tokom evakuacije, u maksimalnom periodu od četrnaest (14) dana, osim ako evakuacija iz zemlje domaćina nije bila nemoguća, ili je Crisis24 ocenio da su imenovane osobe bezbednije u hibernaciji, u kom slučaju je maksimalni period za koji će troškovi biti nadoknađeni šezdeset (60) dana;

Pružanje usluga tokom pokrivenog incidenta.

Povratak posmrtnih ostataka preminulih je povratak imenovane osobe u njenu rodnu zemlju u slučaju njene smrti, zbog telesnih povreda koje su se dogodile kao rezultat pokrivenog incidenta u političkoj evakuaciji, prirodnoj katastrofi ili reagovanju u kriznoj situaciji.

Usluge su pružanje pomoći i privremena zaštita imenovanih osoba u periodu od najduže šezdeset (60) uzastopnih dana od dana kada se dogodio pokriveni incident.

Trajanje je vremenski period od dana početka korišćenja usluge sa datim klijentom, do isteka pretplate klijenta, koji podleže prevremenom raskidu u skladu sa ovim uslovima korišćenja, i automatskom obnavljanju po isteku pretplate do prestanka pretplate.

Terorizam podrazumeva akt ili niz akata, uz upotrebu sile ili nasilja, od strane nekog lica ili grupe lica, bilo da ta lica deluju sama ili u ime ili u vezi sa nekom organizacijom, izvršenih u političke, verske ili ideološke svrhe, uključujući nameru da se utiče na neku vladu i/ili da se u te svrhe izazove strah u javnosti.

Nenastanjiva znači da se lokacija imenovanih osoba u zemlji domaćina smatra nepodobnom za boravak, prema proceni Crisis24, u saglasju sa vlastima matične i/ili zemlje domaćina, zbog nepostojanja nastanjivog smeštaja, hrane, toplote i/ili vode za piće i nikakav prikladan i pristupačan alternativni smeštaj nije dostupan u krugu od deset (10) milja od lokacije imenovane osobe.

Zločin uz upotrebu nasilja podrazumeva fizički napad na određenu osobu od strane lica koje je naoružano oružjem i koji za posledicu ima telesno povređivanje imenovane osobe.

Oružje podrazumeva instrument ili eksplozivnu napravu koju počinilac koristi za nečije povređivanje, ubistvo ili onesposobljavanje.

Protivpravno zadržavanje podrazumeva zadržavanje pod prinudom imenovane osobe u periodu dužem od šest (6) sati iz bilo kog razloga, bilo od strane zakonito konstituisanih organa u mestu zadržavanja ili od strane drugih lica.

 1. Namirenje isplata

U slučaju bilo kakve isplate pod ovim uslovima korišćenja imenovanoj osobi, klijent će obezbediti da Crisis24 ima pravo (do visine takve isplate) na sva prava imenovanih osoba na namirenje od trećeg lica. Klijent će obezbediti da imenovane osobe potpišu sve potrebne dokumente, da sarađuju sa Crisis24 i, da na zahtev Crisis24 prisustvuju ročištima i suđenjima i pomažu u realizaciji poravnanja, obezbeđivanju i izvođenju dokaza, obezbede prisustvo svedoka i u postupanju po tužbama, i učiniće sve što je neophodno da se obezbedi takvo pravo. Crisis24 će postupati u skladu sa svim drugim relevantnim interesima (uključujući imenovane osobe) u vršenju tih prava namirenja.

Kada imenovane osobe imaju pravo na povraćaj novca za neiskorišćene karte ili nadoknadive depozite ili avansne uplate, Crisis24 će imati pravo da ih odbije od vrednosti bilo kog zahteva podnetog u ime klijenta.

 1. Merodavni zakoni i nadležnost

Merodavni zakoni ovih uslova korišćenja i svakog spora koji nastane u vezi sa ovim uslovima korišćenja biće zakoni Engleske i Velsa, i taj spor biće pod isključivom nadležnošću sudova Engleske i Velsa.

 1. Nepromišljeni, lažni ili prevarni zahtevi
 • Ako klijent ili neka imenovana osoba podnesu neki zahtev za aktiviranje usluga, znajući da je isti nepromišljen, lažan ili prevaran u pogledu iznosa ili nečeg drugog, smatraće se da je izvršio povredu ovih uslova korišćenja; i
 • osim sledeće odredbe 4.3 (i drugih odredbi o raskidu), ovi uslovi korišćenja biće raskinuti sa momentalnim dejstvom i svi zahtevi i beneficije koje je klijent stekao po ovim uslovima korišćenja biće izgubljeni;
 • klijent je odgovoran za sve troškove, gubitke, naknade, štetu, novčane kazne ili bilo koje drugo materijalno umanjenje vrednosti (uključujući izgubljenu dobit i/ili poslovnu priliku) direktno ili indirektno povezano sa povredom.
 1. Pogrešno predstavljanje

Ako su klijent ili imenovana osoba sakrili ili pogrešno predstavili neku materijalnu činjenicu ili okolnosti koje se odnose na ove uslove korišćenja, ovi uslovi korišćenja postaju ništavni. Ako klijent nije siguran šta predstavlja materijalne činjenice ili okolnosti, trebalo bi da se posavetuje sa Crisis24.

 1. Sredstva i osoblje za evakuaciju
 • Crisis24 može da koristi bilo koja ili sva prikladna sredstva za evakuaciju imenovanih osoba, uključujući, bez ograničenja, čarter avione i drumski i morski prevoz u okolnostima kada mesto polaska nije međunarodni aerodrom. U slučaju da je evakuacija nemoguća zbog neprijateljskih uslova, Crisis24 će koristiti bezbednosna sredstva za održavanje kontakta sa imenovanim osobama sve dok evakuacija ne postane moguća ili se vanredna situacija ne završi.
 • U slučaju da se imenovane osobe nađu u nekoj oblasti u kojoj politički i vojni događaji, nuklearni akcident ili postupci vlasti sprečavaju sposobnost Crisis24 da u potpunosti pruža usluge, Crisis24 će svejedno uložiti razumne napore da pruži svoje usluge, bez da njegovi zaposleni ili agenti budu stavljeni u situaciju koja može da dovede do teških telesnih povreda ili da Crisis24 povredi neki zakon ili propis i uz priznanje da će prepreke koje su van njegove kontrole uticati na nivo usluge. Crisis24 neće biti odgovoran za nepružanje usluga ili za kašnjenja izazvana štrajkovima ili drugim uslovima van njegove kontrole, uključujući, bez ograničenja, uslove leta ili kada je pružanje usluge zabranjeno lokalnim zakonima ili od strane regulatornih agencija.
 • Crisis24 ima pravo da koristi bilo koje i svo bezbednosno osoblje koje smatra neophodno po sopstvenom nahođenju, i kada Crisis24 to smatra prikladnim, bezbednosno osoblje smatraće se predstavnicima Crisis24 i u tim okolnostima, to osoblje može da postupa po sopstvenim procenama u ime Crisis24 i zato ih treba tretirati kao Crisis24, dok pomenute okolnosti traju.
 1. Zahtevi

Svi zahtevi koji proističu iz ovih uslova korišćenja biće zabranjeni, sem ukoliko Crisis24 ne dobije pisano obaveštenje o istim u roku od jedne (1) godine od dana kada je klijent saznao za događaj koji je bio povod za takav zahtev.

 1. Ograničenja za Crisis24
 • U slučaju da dođe do gubitka pod ovim uslovima korišćenja za evakuaciju imenovane osobe iz određene zemlje, ovi uslovi korišćenja ne donose dodatno pokriće za bilo kakvu dodatnu evakuaciju imenovane osobe iz iste zemlje, osim ukoliko Crisis24 ponovo ne uspostavi pokriće u toj zemlji.
 • Evakuacija u kojoj je jedna ili grupa od više imenovanih osoba evakuisana smatra se jednom evakuacijom.
 • Ukoliko matična zemlja interveniše i obezbedi usluge evakuacije, za imenovane osobe, ta akcija (osim ako nije izričito drugačije dogovorena između klijenta i Crisis24) će zameniti sve plaćene beneficije za evakuaciju koje se nude u ovim uslovima korišćenja u pogledu tih imenovanih osoba, iako će troškovi takve usluge evakuacije biti pokriveni ovim uslovima korišćenja, do ograničenja odgovornosti navedenih u okviru dela 6.
 • Troškovi za prevoz imenovane osobe koji nije hitan.
 • U slučaju evakuacije zbog prirodne katastrofe, klijent mora da kontaktira Crisis24 u roku od deset (10) dana od dana kada sazna da se imenovana osoba nalazi u zemlji domaćinu koja je zvanično proglasila katastrofu.
 • Bez uticaja na bilo kakva druga ograničenja odgovornosti u ovim uslovima korišćenja, odgovornost Crisis24 po ovim uslovima korišćenja biće ograničena na iznos koju je klijent platio do dana incidenta koji je povod za zahtev za sve zbirno. To ograničenje se primenjuje kako god ta odgovornost nastaje, uključujući, bez ograničenja, odgovornost nastalu kršenjem ugovora, zbog delikta (uključujući, bez ograničenja, nepažnju) ili nastalu kršenjem zakonske dužnosti.
 • Ova klauzula 8. ne isključuje niti ograničava odgovornost Crisis24 za smrt ili lične povrede izazvane nepažnjom Crisis24 (ili nekog ko postupa u njegovo ime) ili za prevaru ili lažno predstavljanje.
 1. Raskid
 • Ovi uslovi korišćenja se raskidaju u sledećim okolnostima:
 • od strane bilo koje strane: pre automatskog obnavljanja putem e-pošte: subscriptions@closecircle.com
 • od strane Crisis24: odmah po povredi od strane klijenta ovih uslova korišćenja
 • po raskidu, Crisis24 zadržava sve isplaćene iznose i nema povraćaja novca.
 1. Pridržavanje saveta

Klijent će obezbediti da se imenovane osobe pridržavaju saveta Crisis24 (i prema potrebi pripadnika obezbeđenja) u svakom trenutku. Imenovane osobe imaju najviše pet (5) dana da pristanu na evakuaciju, ako Crisis24 pokrene evakuaciju.

 1. Obaveštavanje Crisis24

Klijent će obezbediti da imenovane osobe budu u obavezi da odmah obaveste Crisis24 o svakoj situaciji koja može da bude povod za zahtev ili što je pre moguće posle takve situacije. Imenovane osobe takođe moraju da blagovremeno pruže Crisis24 i klijentu svu potrebnu pomoć i informacije.

 1. Sjedinjene Američke Države

U pogledu definicija matične zemlje i zemlje domaćina, napominje se da Sjedinjene Američke Države čine pedeset (50) država i glavni grad Vašington. Sledeće američke teritorije i posedi mogu se smatrati punopravnom zemljom domaćinom ili matičnom zemljom i nisu obuhvaćene definicijom Sjedinjenih Američkih Država:

Američka Samoa, Guam, Maršalska ostrva, Mikronezija, Severna Marijanska ostrva, Palau, Portoriko, Američka Devičanska ostrva, Ostrvo Vejk, Bejker, Hauland, Džarvis i Midvejska ostrva, Džonston (i Atoli Palmira) i Kingman Greben, ostrvo Navasa i ostrvo Svejns.

 1. Sankcije

Neće se smatrati da Crisis24 pruža pokriće i Crisis24 neće biti u obavezi isplate bilo kakvog zahteva ili pružanja bilo kakve koristi ako bi davanje takvog pokrića, isplata takvog zahteva ili pružanje takve koristi izložilo Crisis24 bilo kakvim sankcijama, zabrani ili ograničenju u skladu sa rezolucijama Ujedinjenih Nacija ili trgovinskim ili ekonomskim sankcijama, zakonima ili propisima Evropske unije, Velike Britanije ili Sjedinjenih Američkih Država.

 1. Isključenja

Crisis24 neće pokriti nijednu uslugu, niti će biti odgovoran za bilo kakve troškove ili izdatke koji proističu iz događaja, koji se mogu pripisati ili biti u vezi sa:

 • troškovima koji nisu povezani sa pokrivenim incidentom ili su njime izazvani;
 • smrću, osim ako smrt nije nastupila zbog pokrivenog incidenta;
 • medicinskim troškovima pretrpljenih od strane imenovanih osoba;
 • evakuacijom imenovane osobe koja se nalazi u njenoj matičnoj zemlji;
 • ako je imenovana osoba istakla nepromišljen, lažan ili prevarni zahtev i/ili je izvršila aktivaciju usluga.
 • ako je imenovana osoba izbačena ili proglašena personom non grata zbog:
 • komercijalnog propusta, duga, platežne nesposobnosti ili oduzimanje neke imovine od strane vlasnika ili drugog stečaja ili nepodmirivanja dugova od strane imenovanog lica, poslodavca imenovanog lica ili klijenta;
 • ako imenovano lice ne ispuni neku ugovornu obavezu ili uslov iz neke licence;
 • ako se imenovano lice ne zaposli i ne sačuva posao, ne pribavi odgovarajuće vize ili dozvole vezane za imigracioni status, prebivalište ili drugu dokumentaciju;
 • ako imenovana osoba bude optužena da je izvršila povrede zakona ili propisa zemlje domaćina, osim ukoliko Crisis24 ne utvrdi da su te optužbe bile namerno lažne, prevarne ili zlonamerne i da su upućene isključivo i direktno radi ostvarivanja nekog političkog, propagandnog ili efekta prinude kod imenovane osobe ili na uštrb iste.
 • materijalnim putnim smeštajnim aranžmanima i uslugama kojima Crisis24 nije ni koordinirao, niti ih je unapred odobrio;
 • bilo kakvim gubicima imenovanih osoba koje se nisu pridržavale saveta Crisis24;
 • svim validnim sudskim troškovima koji su uvećani zbog toga što se imenovana osoba nije pridržavala saveta Crisis24;
 • evakuacijama izazvanim pokrivenim incidentom koji je prethodio dolasku imenovane osobe u zemlju domaćina za više od osamnaest (18) sati, osim:
 • Ako je upozorenje za evakuaciju povučeno i svi politički i vojni događaji u zemlji domaćinu prestali su u periodu od dužem od četrnaest (14) dana, tako da je prestala svaka situacija u kojoj je imenovana osoba u opasnosti od neminovnih teških telesnih povreda; ili
 • Ako lokacija u zemlji domaćinu više nije nenastanjiva;
 • Klijent prihvata i potvrđuje da pružanje usluga možda neće biti moguće ni na jednoj od TERITORIJA VISOKOG RIZIKA u delu 7. ovih uslova korišćenja i samim tim Crisis24 ne prihvata nikakvu odgovornost za pružanje usluga na TERITORIJAMA VISOKOG RIZIKA navedenim u delu 7.
 • nuklearnom reakcijom, nuklearnim zračenjem ili radioaktivnom kontaminacijom, bilo kontrolisanom ili nekontrolisanom ili izazvanom nekim postupkom ili stanjem koje je posledica pomenutih događaja, osim kada je direktno izazvana terorističkim aktom ili prirodnom katastrofom;
 • kidnapovanjem imenovane osobe u njihovoj zemlji stalnog boravka;
 • kidnapovanjem imenovane osobe od strane člana porodice ili kao rezultat porodične svađe;
 • U pogledu kidnapovanja, iznude, otmice, protivpravnog zadržavanja, prevare ili krivičnog dela od strane:
 • klijenta;
 • imenovane osobe;
 • bilo da je delovala sama ili u dosluhu sa drugima.
 • U pogledu protivpravnog zadržavanja samo:
 • ukoliko imenovana osoba izvrši, ili se tvrdi da je izvršila neko delo koje bi bilo krivično delo da ga je izvršilo isto lice u zemlji u kojoj je imenovana osoba državljanin ili stalni rezident, osim ako Crisis24 ne utvrdi da su takve tvrdnje namerno lažne, prevarne i zlonamerne i da su izvršene isključivo i direktno radi postizanja političkog, propagandnog ili efekta prinude na imenovanu osobu ili žrtvu protivpravnog zadržavanja ili na štetu istih; ili
 • ako imenovana osoba nije na odgovarajući način pribavila ili održavala imigracione, radne, boravišne ili slične vize, dozvole ili drugu dokumentaciju.
 • U pogledu nestanka samo:
 • dobrovoljni nestanak imenovane osobe njenom slobodnom voljom;
 • nestanak imenovane osobe za vreme ili u roku od dvadeset četiri (24) sata od oluje (vetar, kiša, sneg, susnežica, grad, munja, prašina ili pesak), zemljotresa, poplave, cunamija, vulkanske erupcije, velikog požara ili druge slične prirodne katastrofe koja rezultira teškom i opsežnom štetom i koja uzrokuje da područje u kojem se imenovana osoba poslednji put nalazila bude proglašeno nezbezbednim ili područjem katastrofe od strane lokalnih vlasti i smatrano nenastanjivim ili opasnim; ili
 • nestanak imenovane osobe dok je bila u vazdušnom ili morskom tranzitu.
 1. Viša sila
 • neće se smatrati da je Crisis24 prekršio ove uslove korišćenja, niti će biti odgovoran za odlaganje ispunjenja ili neispunjenja bilo koje od njegovih obaveza po ovim uslovima korišćenja, ako je to odlaganje ili neispunjenje rezultat događaja, okolnosti ili uzroka izvan njegove razumne kontrole.
 1. Licenca
 • Crisis24 ovim putem dodeljuje klijentu ne-ekskluzivnu, neprenosivu, opozivu, svetsku licencu za imenovane osobe za pristup uslugama i njihovo korišćenje na bilo kom standardnom internet pregledaču u skladu sa ovim uslovima korišćenja.
 • klijent je dužan:
 • da ne dozvoli nijednom korisniku, osim imenovanoj osobi, da pristupi uslugama ili da ih koristi;
 • da obezbedi da broj imenovanih osoba navedenih u ovim uslovima korišćenja ne bude prekoračen;
 • da se pridržava i da obezbedi da se svaka imenovana osoba pridržava svih uslova korišćenja koji važe za usluge; i
 • da u potpunosti sarađuje sa Crisis24 i njegovim dobavljačima i podizvođačima u vezi sa pristupom uslugama i njihovim korišćenjem.
 1. Pristupačnost
 • Klijent je odgovoran da obezbedi da svaka od imenovanih osoba poseduje sve uređaje, konekcije i dozvole koje su neophodne za pristup uslugama i njihovo korišćenje, kao i da je svaki taj uređaj kompatibilan sa njegovim sopstvenim sistemima.
 • Crisis24 nije odgovoran za bilo kakve troškove koji se plaćaju bilo kojoj mrežnoj usluzi za pristup uslugama Crisis24 ili za pružanje bilo kakve podrške ili održavanja u pogledu nekog uređaja koji se koristi za pristup uslugama.
 • Zbog prirode elektronskog prenosa podataka elektronskim uređajima, klijent potvrđuje da Crisis24 ne može da garantuje da će podaci koji se prenose i primaju od usluga biti uspešno primljeni, bezbedni ili bez nedostataka, prekida, grešaka, kvarova ili virusa.
 • Crisis24 nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja, neizvršene isporuke ili bilo koji drugi gubitak ili štetu nastalu prenosom podataka preko komunikacionih mreža i sredstava, uključujući internet, i klijent priznaje da Usluge koje pruža Crisis24 mogu biti podložne ograničenjima, kašnjenjima i drugim problemima koji su svojstveni korišćenju takvih komunikacionih sredstava.
 • Svaka odgovornost koju Crisis24 može da snosi za bilo kakve gubitke ili zahteve koji proističu iz nemogućnosti pristupa ili korišćenja usluga ili oslanjanja na podatke koji se prenose uslugama ili primaju od usluga isključena je u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom.
 1. Informacije
 • Klijent će obezbediti da informacije, koje su dostavljene Crisis24 i njegovim dobavljačima i podizvođačima, od strane klijenta ili imenovane osobe, budu tačne, potpune i ažurne. Iako Crisis24 ulaže razumne napore da proveri tačnost svih informacija koje pružaju usluge, Crisis24 ne garantuje da će te informacije biti bez grešaka ili propusta.
 • Usluge se zasnivaju na informacijama koje klijent, imenovane osobe i pružaoci usluga – treća lica pružaju Crisis24 i Crisis24 ne snosi odgovornost za greške ili propuste u informacijama na koje se oslanja Crisis24.
 • Usluge ne predstavljaju savet ili preporuku od strane Crisis24 i klijent preuzima isključivu odgovornost za bilo kakve zaključke koji su doneti i sve radnje ili propuste napravljene kao rezultat korišćenja Usluga. Crisis24 nije odgovoran za bilo kakve preferencije ili odluke klijenta ili imenovane osobe u vezi sa vrstom, učestalošću, načinom isporuke ili osnovom informacija koje pružaju usluge.
 • Svaka odgovornost koju Crisis24 može imati za bilo kakve gubitke ili zahteve koji proističu iz bilo kakvih radnji ili propusta izvršenih u oslanjanju na informacije koje pružaju usluge isključena je u najvećoj mogućoj meri koja je dozvoljena zakonom.
 1. Uslovi plaćanja

Klijent se obavezuje da se plaćanje za usluge izvrši u celosti, u raspoloživim sredstvima i unapred u korist Crisis24 pre početka usluge.

 1. Upotreba od strane trećih lica

CloseCircle i bilo koja srodna intelektualna svojina i/ili softver ne mogu biti prodati, licencirani, dekompilirani, obrnuto projektovati, komercijalizovani na bilo koji način ili dostavljeni trećim licima bez prethodnog pisanog odobrenja Crisis24. Pristup ne sme biti obezbeđen nijednom korisniku koji nije imenovana osoba.

 1. Prava intelektualne svojine
 • CloseCircle, PeopleMonitor, RiskMonitor, OverWatch, GlobalSOS i GlobalRiskManager su trgovačke marke Crisis24. Klijent ne sme da kopira, zapisuje, vrši dekompilaciju, objavljuje ili deli sadržaj ni sa jednim trećim licem. Crisis24 je vlasnik ili korisnik licence na sva prava intelektualne svojine na CloseCircle sajtu i aplikaciji i u materijalu objavljenom na njima. Ta dela su zaštićena zakonima i sporazumima o autorskim pravima širom sveta. Sva takva prava su rezervisana.
 • Klijent ne sme da menja materijale povezane sa uslugama. Klijent ne sme da koristi nijedan deo materijala na CloseCircle veb-sajtu i aplikaciji u komercijalne svrhe bez dobijanja dozvole za to od Crisis24 ili njegovih davalaca licenci. Ako klijent odštampa, kopira ili preuzme neki deo CloseCircle veb-sajta i aplikacije kršeći ove uslove korišćenja, pravo klijenta da koristi CloseCircle veb-sajt i aplikaciju prestaju odmah i klijent je dužan, po nahođenju Crisis24, da vrati ili uništi sve kopije materijala koje su napravili zaposleni kod klijenta ili imenovana osoba o kojoj je reč.
 1. Oslanjanje na objavljene informacije

Namena komentara i drugih materijala objavljenih na sajtu i aplikaciji CloseCircle nije da budu saveti na koje se treba oslanjati. Crisis24 se stoga odriče svih odgovornosti i odgovornosti koje proističu iz bilo kakvog oslanjanja na takve materijale bilo kog posetioca veb-sajta i aplikacije, ili bilo koga ko može biti obavešten o nekom njihovom sadržaju.

 1. Klijentovi sistemi

Imenovane osobe će preduzeti sve razumne mere da obezbede da informacioni tehnološki sistemi koji se koriste za pristup i prijem usluga budu bez virusa, trojanaca, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji je zlonameran ili tehnološki štetan („zlonamerni softver“), kao i da neće prenositi zlonamerni softver na sisteme koji se koriste za pružanje usluga.

 1. Virusi, hakovanje i drugi prekršaji
 • Imenovane osobe ne smeju da zloupotrebljavaju CloseCircle veb-sajt i aplikaciju tako što će svesno uvesti zlonamerni softver. Imenovane osobe ne smeju da pokušavaju da dobiju neovlašćen pristup veb-sajtu i aplikaciji, serveru na kojem su smešteni veb-sajt i aplikacija ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka povezanim sa veb-sajtom i aplikacijom. Imenovane osobe ne smeju da napadaju veb-sajt i aplikaciju napadom onemogućavanja usluga ili distribuiranim napadom onemogućavanja usluga. Kršenjem ove odredbe, imenovane osobe će počiniti krivično delo u skladu sa Zakonom o zloupotrebi računara u Velikoj Britaniji iz 1990. Crisis24 će prijaviti svaki takav prekršaj nadležnim organima za sprovođenje zakona i sarađivati sa tim organima otkrivanjem identiteta imenovanih osoba. U slučaju takvog prekršaja, pravo imenovanih osoba na korišćenje usluga odmah prestaje.
 • Crisis24 preduzima razumne korake da svoje sisteme čuva od zlonamernog softvera, ali Crisis24 ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu prouzrokovanu distribuiranim napadom onemogućavanja usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji mogu zaraziti računarsku opremu, računarske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog upotrebe CloseCircle veb-sajta i aplikacije od strane imenovane osobe ili zbog toga što je imenovana osoba preuzimala neki materijal postavljen na njima ili na bilo kojem sa njima povezanom veb-sajtu.
 1. Kako da napravite zahtev

Nakon otkrivanja potencijalnog ili stvarnog događaja ili incidenta koji može da dovede do pokrivenog incidenta, klijent će odmah pozvati 24-časovni telefonski broj za hitne i krizne situacije:

VELIKA BRITANIJA: 0044 2039 486 842

SAD: 001 6468 441 032

Ili preko dugmeta „Pozovi“ mobilne aplikacije.

Play Video